เมนูเด่นเซนต์ฟรังซีสฯ

สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนในเครือฯ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2195196
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
562
1286
5976
2174676
34968
51723
2195196
Your IP: 54.82.211.237
Server Time: 2014-09-19 08:44:36

5.1.3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 (1)

5.1.3      สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2551   

          ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ดำเนินงานตามพัฒนาสถานศึกษา ปี 2551-2555 เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง  4  ด้าน  (18 มาตรฐาน 1 SPC)

 

โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพในระดับตัวบ่งชี้และระดับมาตรฐาน ดังนี้

 

1.       การประเมินในระดับตัวบ่งชี้ : พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา

 

ในแต่ละตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 

ตารางที่  42     แสดงเกณฑ์การพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้

 

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับคุณภาพ

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาต่ำกว่าร้อยละ 50

ปรับปรุง

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาระหว่างร้อยละ 50 74

พอใช้

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาระหว่างร้อยละ 75 89

ดี

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาระหว่างร้อยละ 90 ขั้นไป

ดีมาก

 

2.       การประเมินในระดับมาตรฐาน : พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้

 

ในแต่ละมาตรฐาน  แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 

ตารางที่  43     แสดงเกณฑ์การพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน

 

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับคุณภาพ

ร้อยละเฉลี่ยระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ต่ำกว่า 1.75

ปรับปรุง

ร้อยละเฉลี่ยระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ระหว่าง 1.75 2.74

พอใช้

ร้อยละเฉลี่ยระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ระหว่าง 2.75 3.49

ดี

ร้อยละเฉลี่ยระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ระหว่าง 3.50 4.00

ดีมาก

 

มีรายงานผลการดำเนินงานเป็นมาตรฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

มี 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

 

1.1         มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

 

1.2         มีความซื่อสัตย์สุจริต

 

1.3         มีความกตัญญูกตเวที

 

1.4         มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม

 

1.5         ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

 

1.6         ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

 

1.7         มีจิตใจงดงาม สุภาพเรียบง่าย อ่อนโยนและเป็นที่รักของผู้อื่น (SPC)

 

1.8         เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทำในสิ่งที่ถูกต้อง (SPC)

 

1.9         รู้และเข้าใจถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ (SPC)

 

1.10      มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตามหลักคำสอนของนักบุญเปาโล (SPC)

 

1.11      มีระเบียบวินัย มีจรรยามารยาท เป็นสุภาพชน เป็นที่ยอมรับของสังคม (SPC)

 

1.12      อุทิศตนเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นตามวัยและความสามารถ (SPC)

 

1.13      ศรัทธาในศาสนา เกื้อกูลในงานอภิบาล (SPC)

 

วิธีการดำเนินงาน

 

โรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ

 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานดังต่อไปนี้

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น

 

ของศาสนาที่ตนนับถือ

 

1.      กิจกรรมค่ายมัธยสัมพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 ผลการประเมินกิจกรรม

 

คิดเป็นร้อยละ 91.98

 

2.      กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งตั้งแต่ ป.1- ม.6 ผลการประเมินกิจกรรม

 

คิดเป็นร้อยละ 95.30

 

3.      กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.29

 

4.      กิจกรรมสุภาพบุรุษที่ดี สุภาพสตรีที่น่ารัก ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  90.11

 

5.      กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  91.15

 

6.      กิจกรรมเซนต์ฟรังซีสฯ รักษ์สะอาด ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  92.31

 

7.      กิจกรรมห้องเรียนเชิงบวก ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 90.14

 

8.      กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.87

 

9.      กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.29

 

10.  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.66

 

ตัวบ่งชี้ 1.2     มีความซื่อสัตย์สุจริต

 

1.      กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจด้วยสายใยแห่งธรรม ผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ  90.07

 

2.      กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 89.29

 

3.      กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 92.87

 

4.      กิจกรรมกีฬาสีประจำปี ผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ  96.74

 

ตัวบ่งชี้ 1.3     มีความกตัญญูกตเวที

 

1.       กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 89.29

 

2.       กิจกรรมวันไหว้ครู ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  93.84

 

3.       กิจกรรมเทิดพระเกียรติ12 สิงหา มหาราชินี  ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  90.07

 

4.       กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช   ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  92.59

 

5.       กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจด้วยสายใยแห่งธรรม ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 90.07

 

6.       กิจกรรมโลกใบเล็กของเด็ก...เซนต์ฟรังซีส ฯ ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95.08

 

ตัวบ่งชี้ 1.4     มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

 

1.       กิจกรรมปันรัก  ปันรู้สู่น้องผู้ด้อยโอกาส  ผลการประเมิน   คิดเป็นร้อยละ 92.99

 

2.       กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน ผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ99.47

 

3.       กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต  ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 89.29

 

4.       กิจกรรมเซนต์ฟรังซีสฯ รักษ์สะอาด ผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ  92.31

 

5.       กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา ผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 93.84

 

6.       กิจกรรมวันคริสต์มาส  ผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ  94.46

 

7.       สอนเด็กชุมชนวัดแม่พระมหาการุณย์  คิดเป็นร้อยละ 92.66

 

ตัวบ่งชี้ 1.5     ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

 

1.       กิจกรรมเซนต์ฟรังซีสฯ รักษ์สะอาด  คิดเป็นร้อยละ 92.31

 

2.       กิจกรรมห้องเรียนเชิงบวก ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 90.14

 

3.       กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงาน  ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 94.13

 

ตัวบ่งชี้ 1.6     ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย

 

และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

 

1.       กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา  ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  91.59

 

2.       กิจกรรมวันไหว้ครู ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 93.84

 

3.       กิจกรรมสุภาพบุรุษที่ดี  สุภาพสตรีที่น่ารัก  ผลกหารประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 90.11

 

4.       กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.45

 

5.       กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย  ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 88.14

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 1.7     มีจิตใจงดงาม สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน และเป็นที่รักของผู้อื่น (SPC)

 

1.       กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 89.29

 

2.       กิจกรรมสุภาพบุรุษที่ดี  สุภาพสตรีที่น่ารัก  ผลกหารประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 90.11

 

3.       กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน  ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  99.47

 

4.       กิจกรรมปันรัก  ปันรู้ สู่น้องผู้ด้อยโอกาส ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.99

 

5.       กิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจ ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.17

 

6.       กิจกรรมคาทอลิก-วจนพิธีกรรมวันสำคัญต่างๆ  ผลการประเมินกิจกรรม 

 

คิดเป็นร้อยละ 93.81

 

7.       กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจด้วยสายใยแห่งธรรม ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 90.07

 

8.       กิจกรรมสอนเด็กชุมชนวัดแม่พระมหาการุณย์ ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.66

 

9.       สอนคำสอน ( คาทอลิก ) ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  92.66

 

10.    การเรียนการสอนจริยศึกษา  ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 93.75

 

11.     การเรียนกาสอนวิชาคริสต์ศาสนา ( ม. 1-ม. 6 )ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 95.08

 

12.    กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา  ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 91.59

 

ตัวบ่งชี้ 1.8     เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง (SPC)

 

1.      กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ89.29

 

2.      กิจกรรมสุภาพบุรุษที่ดี สุภาพสตรีที่น่ารัก ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.11

 

3.      กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  99.47

 

4.      กิจกรรมปันรัก ปันรู้ สู่น้องผู้ด้อยโอกาส ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.99

 

5.      กิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจ ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.17

 

6.      กิจกรรมคาทอลิก-วจนพิธีกรรมวันสำคัญต่างๆ ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.81

 

7.      กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจด้วยสายใยแห่งธรรม ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.07

 

8.      สอนเด็กวัดแม่พระมหาการุณย์ ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.66

 

9.      สอนคำสอน (คาทอลิก) ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  92.66

 

10.  การเรียนการสอนจริยศึกษา ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 93.75

 

11.  การเรียนกาสอนวิชาคริสต์ศาสนา (ม.1-ม.6) ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 95.08

 

12.  กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 91.59

 

ตัวบ่งชี้ 1.9     รู้และเข้าใจสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ (SPC)

 

1.       กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.29

 

2.       กิจกรรมสุภาพบุรุษที่ดี สุภาพสตรีที่น่ารัก ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 90.11

 

3.       กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน  ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  99.47

 

4.       กิจกรรมปันรัก ปันรู้ สู่น้องผู้ด้อยโอกาส ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.99

 

5.       กิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจ ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.17

 

6.       กิจกรรมคาทอลิก-วจนพิธีกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.81

 

7.       กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจด้วยสายใยแห่งธรรม ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.07

 

8.       สอนเด็กวัดแม่พระมหาการุณย์ ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.66

 

9.       สอนคำสอน (คาทอลิก) ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  92.66

 

10.    การเรียนการสอนจริยศึกษา  ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 93.75

 

11.    การเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนา (ม.1-ม.6) ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 95.08

 

12.    กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 91.59

 

ตัวบ่งชี้ 1.10    มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตามหลักคำสอนของนักบุญเปาโล (SPC)

 

1.       กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต  ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 89.29

 

2.       กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน  ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  99.47

 

3.       กิจกรรมปันรัก  ปันรู้ สู่น้องผู้ด้อยโอกาส ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.99

 

4.       กิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจ ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.17

 

5.       กิจกรรมคาทอลิก-วจนพิธีกรรมวันสำคัญต่างๆ ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.81

 

6.       กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจด้วยสายใยแห่งธรรม ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 90.07

 

7.       สอนเด็กชุมชนแม่พระมหาการุณย์  ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ92.66

 

8.       สอนคำสอน (คาทอลิก) ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  92.66

 

9.       การเรียนการสอนจริยศึกษา  ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 93.75

 

10.    การเรียนกาสอนวิชาคริสต์ศาสนา (ม.1-ม.6) ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 95.0

 

ตัวบ่งชี้ 1.11    มีจรรยามารยาทเป็นสุภาพชน เป็นที่ยอมรับของสังคม (SPC)

 

1.      กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ89.29

 

2.      กิจกรรมสุภาพบุรุษที่ดี สุภาพสตรีที่น่ารัก ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 90.11

 

3.      กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ  91.15

 

4.      กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 92.87

 

5.      กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 90.66

 

6.      กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.92

 

ตัวบ่งชี้ 1.12    อุทิศตนเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นตามวัย และความสามารถ(SPC)

 

1.      กิจกรรมวันคริสต์มาส ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  94.46

 

2.      กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน  ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  99.47

 

3.      กิจกรรมปันรัก ปันรู้ สู่น้องผู้ด้อยโอกาส ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.99

 

4.      กิจกรรมสอนเด็กชุมชนวัดแม่พระมหาการุณย์ ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.66

 

5.      กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 91.59

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 1.13 ศรัทธาในศาสนาเกื้อกูลในงานอภิบาล(SPC)

 

1.       กิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจ ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.17

 

2.       กิจกรรมคาทอลิก-วจนพิธีกรรมวันสำคัญต่างๆ  ผลการประเมินกิจกรรม 

 

คิดเป็นร้อยละ 93.81

 

3.       กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจด้วยสายใยแห่งธรรม ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 90.07

 

4.       สอนเด็ก ชุมชนวัดแม่พระมหาการุณย์  ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.66

 

5.       สอนคำสอน (คาทอลิก) ผลการประเมินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  92.66

 

6.       การเรียนการสอนจริยศึกษา ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 93.75

 

7.       การเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนา (ม.1-ม.6) ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 95.0

 

8.       กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  99.47

 

9.       กิจกรรมปันรัก  ปันรู้ สู่น้องผู้ด้อยโอกาส ผลการประเมินกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.99

 

10.    กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา ผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 91.59

 

 

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จากการศึกษาเอกสาร สังเกตสภาพจริง และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

ตารางที่  43    สรุปผลการตรวจมาตรฐานที่ 1 : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

 

และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

มาตรฐาน /  ตัวบ่งชี้

ร้อยละเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1.1   มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ

88.62

 

 

ü

 

1.2   มีความซื่อสัตย์สุจริต

93.16

 

 

 

ü

1.3   มีความกตัญญูกตเวที

92.91

 

 

 

ü

1.4  นักเรียนมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม

93.75

 

 

 

ü

1.5  ประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

87.40

 

 

ü

 

1.6  ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

91.11

 

 

 

ü

1.7  มีจิตใจงดงาม สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยนและ   
เป็นที่รักของผู้อื่น
(SPC)

 

88.58

 

 

ü

 

1.8 เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

      (SPC)

87.38

 

 

ü

 

1.9  รู้และเข้าใจสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์    

       (SPC)

85.55

 

 

ü

 

1.10 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตามคำสอนของ

        นักบุญเปาโล (SPC)

92.67

 

 

 

ü

1.11 มีจรรยามารยาท เป็นสุภาพชน เป็นที่ยอมรับของ

        สังคม (SPC)

91.42

 

 

 

ü

1.12 อุทิศตนเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น ตามวัยและ

        ความสามารถ (SPC)

93.19

 

 

 

ü

1.13 ศรัทธาในศาสนา เกื้อกูลในงานอภิบาล (SPC)

92.77

 

 

 

ü

ผลประเมินตัวบ่งชี้ : (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7 +1.8+1.9 +1.10 + 1.11+ 1.12 +1.13)/13

90.65

 

ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยเป็น 4 สเกลตามเกณฑ์ (*/25) และระบุคุณภาพ (ต่ำกว่า 1.75=ปรับปรุง / 1.752.74=พอใช้ / 2.753.49=ดี / 3.504.00=ดีมาก)

3.63

 

 

 

ü

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ดีมาก

 

จุดเด่น

 

นักเรียนเป็นผู้มีความเมตตา มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักเสียสละโดยการแบ่งปันทรัพย์สินและสิ่งของเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เช่น กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน กิจกรรมปันรักปันรู้สู่น้องผู้ด้อยโอกาส อันประกอบด้วยการบริจาคสิ่งของ งานรวมน้ำใจให้แขนขา การอดออมเพื่อน้อง อีกทั้งยังให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่เป็นไปตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญเปาโลได้เป็นอย่างดี

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา

 

จากการสังเกตนักเรียนตามห้องเรียนและสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนยังขาดความตระหนักในการดูแลและรู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตนและส่วนรวม เช่น การละเลยคุณค่าของสิ่งของ เห็นได้จากขณะที่นักเรียนทำความสะอาดห้องมีการกวาดดินสอ ปากกา ยางลบบนพื้นทิ้งลงถังขยะ การทำทรัพย์สินส่วนตนหายแต่ไม่ติดตาม รวมถึงโต๊ะเรียนบางส่วนมีรอยขีดข่วน

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

 

ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  เช่น  การประกวดแต่ง

 

คำขวัญ แข่งขันวาดภาพระบายสี หรือจัดป้ายรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการดูแลรักษาทรัพย์สินทั้งของส่วนตนและส่วนรวม

 

 

 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

มี 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

 

2.1        รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

 

2.2        เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

2.3        ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้ม (SPC)

 

 

 

วิธีดำเนินงาน

 

            โรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ

 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานดังต่อไปนี้

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลง

 

สิ่งแวดล้อม

 

1.      จัดทำเป็นแผนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

-          แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว40103 มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3  ทรัพยากรธรรมชาติ (สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ)

 

-          แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว31101 มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ (ทรัพยากรธรรมชาติเละสิ่งแวดล้อม)

 

-          แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว23101 ประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (เรารักทรัพยากร)

 

-          แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว11101 ประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (เรารักสิ่งแวดล้อม)

 

2.  จัดทำเป็นแผนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

-          แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมพื้นฐาน ส 30201 มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 7 ท้องถิ่นและภาคกลางของเรา (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2    เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

1.      กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงาน (ห้องเรียนสีเขียว) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ จัดทำในรูปแบบของฐานกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้และปลูกจิตสำนึกในการประหยัดทรัพยากรและพลังงานต่าง ๆ เช่น ทรัพยาการน้ำ ทรัพยากรไฟฟ้า เป็นต้น นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ทักษะต่างกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีโครงการร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ จัดทำห้องเรียนสีเขียว เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ ช่วยกันลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ให้กับนักเรียนนำไปปฏิบัติทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน   มีผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 94.13

 

2.      กิจกรรมโครงงาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน ที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง มีการตั้งสมมติฐานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร้อยละ 94.20

 

3.      กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ  โดยการจัดให้นักเรียนในทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมทำกระทงที่ทำจากเศษวัสดุธรรมชาติ ผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 88.74

 

4.      กิจกรรมเซนต์ฟรังซีสฯ รักษ์สะอาด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดระเบียบในรั้วเซนต์ฟรังซีสฯ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพย์สินส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโรงเรียน ช่วยกันดูแลสาธารณูปโภค ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อเลิกใช้งาน มีผลการประเมินเป็นร้อยละ 92.31

 

5.      กิจกรรมห้องเรียนเชิงบวก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดระเบียบในรั้วเซนต์ฟรังซีสฯ ภายในห้องเรียนจะมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการบริหารห้องเรียนเป็นฝ่ายต่าง ๆ  เช่น ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบริหารจัดการ  ฝ่ายรักษาระเบียบวินัย และฝ่ายรักษาความสะอาด เป็นต้น มีการแบ่งหน้าที่เวรทำความสะอาดห้องประจำวัน ดูแลความเป็นระเบียบของโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นหนังสือ ความสะอาดของห้องเรียน นอกจากนั้นยังมีการหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วย  เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน มีผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 90.14

 

6.      กิจกรรมห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้เพื่อลดปริมาณขยะ อีกทั้งยังสอนในเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุด ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ ลดการซื้อของฟุ่มเฟือย ชี้ให้เห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า (SPC)

 

1.       กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงาน (ห้องเรียนสีเขียว) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ จัดทำในรูปแบบของฐานกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้และปลูกจิตสำนึกในการประหยัดทรัพยากรและพลังงานต่าง ๆ เช่น ทรัพยาการน้ำ ทรัพยากรไฟฟ้า เป็นต้น นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ทักษะต่างกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีโครงการร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ จัดทำห้องเรียนสีเขียว เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ ช่วยกันลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ให้กับนักเรียนนำไปปฏิบัติทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน มีผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 94.13

 

2.      กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ โดยการจัดให้นักเรียนในทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมทำกระทงที่ทำจากเศษวัสดุธรรมชาติ ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 88.74

 

3.      กิจกรรมห้องเรียนเชิงบวก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดระเบียบในรั้วเซนต์ฟรังซีสฯ ภายในห้องเรียนจะมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการบริหารห้องเรียนเป็นฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายรักษาระเบียบวินัย ฝ่ายรักษาความสะอาด เป็นต้น มีการแบ่งหน้าที่เวรทำความสะอาดห้องประจำวัน ดูแลความเป็นระเบียบของโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นหนังสือ ความสะอาดของห้องเรียน นอกจากนั้นยังมีการหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วย  เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน มีผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ  90.14

 

 

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จากการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

ตารางที่  44    สรุปผลการตรวจมาตรฐานที่ 2 : นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

 

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

มาตรฐาน /  ตัวบ่งชี้

ร้อยละเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

2.1  รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

91.10

 

 

 

ü

2.2  เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

91.80

 

 

 

ü

2.3  ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า (SPC)

89.55

 

 

ü

 

ผลประเมินตัวบ่งชี้ : (2.1+2.2+2.3)/3 *

90.82

 

 

 

 

ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยเป็น 4 สเกลตามเกณฑ์ (*/25) และระบุคุณภาพ (ต่ำกว่า 1.75=ปรับปรุง / 1.752.74=พอใช้ / 2.753.49=ดี / 3.504.00=ดีมาก)

3.63

 

 

 

ü

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ดีมาก

 

จุดเด่น

 

จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์พบว่า ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนในทุกเช้าก่อนเคารพธงชาติ  กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงาน(ห้องเรียนสีเขียว) เป็นกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างรู้คุณค่า ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา

 

โรงเรียนมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้แก่นักเรียน แต่ในทางปฏิบัติพบว่า นักเรียนบางส่วนมีวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรไม่ถูกวิธีและไม่คุ้มค่า เช่น ไม่ปิดแอร์ ปิดไฟ เมื่อไม่อยู่ในห้องเรียน

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

 

ควรมีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารห้องเรียน ในฝ่ายรักษาความสะอาดและฝ่ายรักษาระเบียบวินัย ร่วมมือกันในการกำกับ ติดตามพฤติกรรมของสมาชิกในห้องเรียนในเรื่องของการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆของโรงเรียน และครูผู้สอนในทุกระดับชั้นควรปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการสอดแทรกเข้าไปในชั่วโมงการเรียนการสอนทุกครั้ง

 

 

 

มาตรฐานที่ 3            ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                   และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

มี 9 ตัวบ่งชี้ดังนี้

 

3.1 ทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ

 

3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

 

3.3 ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

 

3.4 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

3.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

 

3.6 มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ (SPC)

 

3.7 รับผิดชอบการทำงานอย่างเต็มความสามารถและตามศักยภาพของตน (SPC)

 

3.8 มีความกระตื้อร้นในการทำงานทั้งส่วนตนและส่วนรวม (SPC)

 

3.9 มุ่งมั่น บากบั่น พากเพียรในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ (SPC)

 

 

 

วิธีดำเนินการ

 

โรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานดังต่อไปนี้

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ

 

1.      กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (ชมรม) กำหนดให้นักเรียนระดับ ม.1-ม.6 เลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาในการทำกิจกรรม  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.00

 

2.      กิจกรรมโครงงานเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศด้วยโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกัน และมีการแสดงผลงานเมื่องานสำเร็จ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 94.20

 

3.      กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.17

 

4.      โรงเรียนได้จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 เพื่อฝึกให้ลูกเสือและเนตรนารีได้รู้จักการจัดการในกลุ่มและสามารถทำงานร่วมกันให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.15

 

5.      กิจกรรมกีฬาสีประจำปี จัดให้คณะกรรมการนักเรียนในแต่ละสี ได้มีการจัดการและทำงานร่วมกันโดยมีคณะครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.74

 

6.      กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักรเยนมีทักษะในการจัดการและการทำงานจนประสบผลสำเร็จเพื่อเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  92.87

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2   เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

 

1.      กิจกรรมกีฬาสีประจำปี นักเรียนคณะกรรมการในแต่ละสี ได้มีการทำงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมโดยมีคุณครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา รู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.74

 

2.      กิจกรรมโครงงาน เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศด้วยโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกันและมีการแสดงผลงานเมื่องานสำเร็จ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 94.20  

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

 

1.      กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (ชมรม) นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยมีการฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นผลงานของนักเรียนม.1 - ม.6 ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.00

 

2.      กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี นักเรียนระดับ ม.2 - ม.6 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.1 ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันทำงานอย่างมีความสุขตลอดกิจกรรม  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.07  

 

3.      กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชา นักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6 ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนักเรียนได้จัดผลงานของระดับชั้นตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 92.59 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

1.      กิจกรรมกีฬาสีประจำปี นักเรียนคณะกรรมการในแต่ละสี ได้มีการทำงานร่วมกันในการจัดกิจกรรม โดยมีคุณครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา รู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.74 

 

2.      กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เป็นการฝึกฝนให้ลูกเสือและเนตรนารี ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นในเรื่องต่างๆ เช่น รู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู้จักการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม การร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.15  

 

3.      กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี นักเรียนได้ฝึกทักษะในการทำงานร่วมกัน รู้จักการรับผิดชอบงานร่วมกับผู้อื่น ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  90.07  

 

4.      กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชา นักเรียนฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับผิดชอบงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 92.59   

 

5.      กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ นักเรียนจะได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.59  

 

6.      กิจกรรมไหว้ครู นักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูเป็นประจำทุกปี โดยนักเรียนเป็นผู้ริเริ่มในการจัดกิจกรรมด้วยนักเรียนเอง ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.84

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

 

1.      กิจกรรมพ่อ  แม่เป็นครู ทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองให้ความรู้ในสาขาอาชีพต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.90   

 

2.      กิจกรรมแนะแนวอาชีพ มีศิษย์เก่า รุ่นพี่มาแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.33

 

3.      กิจกรรมทัวร์การศึกษาและอาชีพ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อนักเรียนชั้น ม.6 ให้ได้รับข้อมูลการศึกษาและอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตัดสินใจของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.67

 

4.      กิจกรรมเส้นทางการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.17

 

5.      กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเซนต์ฟรังซีสฯ เป็นกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยได้มาแนะแนวทางแก่น้องๆ ที่กำลังจะจบการศึกษา ให้ได้ทราบข้อมูลการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใช้ชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนในอนาคต ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.00

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ (SPC)

 

1.      กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เป็นการฝึกให้ลูกเสือและเนตรนารีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสร้างความสามัคคี ความขยัน อดทน ความมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียนโดยมีผู้กำกับในแต่ละระดับชั้นเป็นผู้ดูแล ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.15

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  รับผิดชอบการทำงานอย่างเต็มความสามารถและตามศักยภาพของตน (SPC)

 

1.      กิจกรรมโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการวางแผนตามรูปแบบการทำโครงงาน ได้ทำงานตามลำดับขั้นตอน รู้จักการปรับปรุงผลงาน แก้ไขข้อบกพร่อง สามารถทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  94.20 

 

2.      กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (ชมรม) นักเรียนเลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ รับผิดชอบการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และนำศักยภาพของนักเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.00 

 

3.      กิจกรรมกีฬาสีประจำปี นักเรียนแต่ละคณะสีได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง เช่น การแข่งขันกีฬา การเชียร์ การเดินขบวนพาเหรด การจัดสวัสดิการต่างๆ โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษา ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.74

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 มีความกระตือรือร้นในการทำงานทั้งส่วนตนและส่วนรวม (SPC)

 

1.      กิจกรรมกีฬาสีประจำปี มีคณะกรรมการแต่ละสี จัดกิจกรรมโดยอยู่ในความดูแลของคุณครู

 

ในคณะสี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  96.74

 

2.      กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำงานแบบมีส่วนร่วม ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.17  

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9   มุ่งมั่น บากบั่น พากเพียรในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ (SPC)

 

1.      กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เป็นการฝึกให้ลูกเสือและเนตรนารีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสร้างความสามัคคี ความขยัน อดทน ความมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียนโดยมีผู้กำกับในแต่ละระดับชั้นเป็นผู้ดูแล ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  96.15  

 

2.      กิจกรรมกีฬาสีประจำปี นักเรียนคณะกรรมการในแต่ละสี ได้มีการทำงานร่วมกันในการจัดกิจกรรม โดยมีคุณครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา รู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.74 

 

3.      กิจกรรมโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการวางแผนตามรูปแบบการทำโครงงาน  ได้ทำงานตามลำดับขั้นตอน รู้จักการปรับปรุงผลงาน แก้ไขข้อบกพร่อง  สามารถทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 94.20 

 

4.      กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี นักเรียนได้ฝึกทักษะในการทำงานร่วมกัน รู้จักการรับผิดชอบงานร่วมกับผู้อื่น ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  90.07  

 

5.      กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชา นักเรียนฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น   รับผิดชอบงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 92.59   

 

 

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จากการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  45    สรุปผลการตรวจมาตรฐานที่ 3 : นักเรียนมีทักษะในการทำงาน

 

รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ร้อยละเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

3.1   มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ

91.69

 

 

 

ü

3.2   เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

91.66

 

 

 

ü

3.3   ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

95.00

 

 

 

ü

3.4  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

87.82

 

 

ü

 

3.5   มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

87.50

 

 

ü

 

3.6   มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ (SPC)

90.02

 

 

 

ü

3.7   รับผิดชอบการทำงานอย่างเต็มความสามารถและตามศักยภาพของตน (SPC)

91.69

 

 

 

ü

3.8   มีความกระตือรือร้นในการทำงานทั้งส่วนตนและส่วนรวม (SPC)

95.00

 

 

 

ü

3.9   มุ่งมั่น บากบั่น พากเพียร ในการปฏิบัติภารกิจ

    ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ (SPC)

91.94

 

 

 

ü

ผลประเมินตัวบ่งชี้ : (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 )/ 9

91.36

 

 

 

 

ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยเป็น 4 สเกลตามเกณฑ์ (*/25) และระบุคุณภาพ

(ต่ำกว่า 1.75=ปรับปรุง / 1.752.74=พอใช้ / 2.753.49=ดี / 3.504.00=ดีมาก)

3.65

 

 

 

ü

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ  มาตรฐานที่ 3 ดีมาก

 

จุดเด่น

 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานด้วยตนเองอย่างหลากหลาย เช่น

 

กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมกีฬาสีประจำปี   กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน รวมทั้งผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการทำงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลงานของตนเอง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเล็งเห็นคุณค่าในตนเอง

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา

 

โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้งหลากหลาย เช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเซนต์ฟรังซีสฯ

 

กิจกรรมเส้นทางการศึกษาสู่อนาคต กิจกรรมเตรียมความพร้อม Admission กิจกรรมทัวร์การศึกษาและอาชีพ แต่พบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เน้นที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแต่ในระดับประถมศึกษานั้นยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

 

ทางฝ่ายวิชาการควรกระตุ้นให้ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา   สอนสอดแทรกกิจกรรมแนะแนว

 

เช่น การศึกษาต่อ อาชีพในอนาคตในวิชาจริยศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อในลำดับต่อไป

 

 

 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์

          คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

 

มี 7 ตัวบ่งชี้ดังนี้

 

4.1    สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีการคิด

 

แบบองค์รวม

 

4.2 สามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้

 

            4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ

 

            4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ

 

            4.5 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสันติวิธี (SPC)

 

            4.6 มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้และรู้จักปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

 

      (SPC)

 

            4.7 มีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถคิดนอกกรอบ ได้อย่างอิสระ และสร้างสรรค์ (SPC)

 

 

 

วิธีดำเนินงาน

 

โรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม

 

โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ในทุกด้าน รวมทั้งมีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ รักการอ่าน การเขียน รักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำงาน  และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น โรงเรียนจึงได้พัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา จัดทำแผนบูรณาการ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการทำโครงงาน การจัดกิจกรรมตลาดนัดคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการโดยผ่านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 87.10

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   สามารถคาดการณ์กำหนดเป้าหมายและแนวทางตัดสินใจได้   

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่างๆได้อย่างถูกต้องมีเหตุผลและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์และกำหนดเป้าหมายได้ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการเขียนเรียงความ เขียนเล่าเรื่อง ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12  สิงหา มหาราชินี  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช กิจกรรมสัปดาห์ครูกลอนสุนทรภู่ และวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อฝึกการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ด้วยการใช้สำนวนภาษาในการเขียนสื่อความตามวัยและประสบการณ์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วย กระบวนการคิด วิเคราะห์ ผ่านการทำใบงาน ใบกิจกรรม ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ เลือกแนวทางในการกระทำของตนเอง เห็นได้จากกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและคาดการณ์  กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนรู้ศักยภาพของตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางการทำงานในอนาคต  ดำเนินการบนแนวทางที่เหมาะสม มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 88.16    

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ประเมินผลเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถ ค้นหาคำตอบและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เช่น การทดลองค้นหาความจริงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน    การจัดการศึกษาด้วยแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   โครงการเสียงธรรมนำสมาธิเป็นการสำรวมกาย และการทำสมาธิก่อนเรียน ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน สามารถเลือกแนวทางการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 88.75

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ 

 

การจัดกิจกรรมของศูนย์สร้างสรรค์จินตภาพ ซึ่งประกอบด้วย อาณาจักรนักอ่าน ห้องโลกนักคิด บ้านศิลปะ ห้องอัจฉริยะไอที และเวทีศักยภาพ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ โดยผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามความสนใจของตนเอง โดยครูจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการด้วยกิจกรรมการแสดงบนเวทีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ ให้นักเรียนได้มีการชื่นชมผลงานของผู้อื่น และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง การจัดกิจรรมสื่อสาร กิจกรรมเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมชมรมต่างๆ ระดับมัธยมศึกษา เช่น ชมรมดนตรีไทย ชมรมภาษาจีน ชมรมรักการอ่าน ชมรมช่างภาพ ชมรมกีฬา ฯลฯ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและโครงงาน เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้รวบรวมความรู้  ความคิดเดิมมาสร้างเป็นความรู้ใหม่  ตามความคิดของผู้เรียนเอง เช่น โครงงานศิลปะประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.28

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5   มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 

และสันติวิธี (SPC)

 

ฝึกทักษะวางแผนในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบปฏิบัติงานตามแผนครบตาม ลำดับขั้นตอน สังเกต เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของข้อมูล รู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะสาเหตุของปัญหา ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาและเลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ใช้วิธีในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ซึ่งโครงการที่จัดขึ้น คือ โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนเลือกศึกษาหรือทำโครงงานตามความถนัดและความสนใจ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 85.83

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6   มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และรู้จักปรับเปลี่ยน

 

ได้ตามสถานการณ์ (SPC) 

 

ฝึกทักษะให้นักเรียนมีมุมมองในการทำงานในรูปแบบต่างๆ กำหนดเป้าหมายในการทำงานและมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กล้าคิดกล้าทำในสิ่งต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล รู้จักแก้ปัญหาและปรับตัวได้ตามสถานการณ์ นำเทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม โครงการที่จัดขึ้น เช่น เปิดโอกาสให้นักเรียนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสำคัญๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันคริสต์มาส มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 89.98

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.7  มีความเป็นตัวของตัวเองสามารถคิดนอกกรอบได้อย่างอิสระ

 

และสร้างสรรค์ (SPC) 

 

โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักตนเอง สามารถบอกจุดเด่นและสิ่งที่ควรพัฒนาของตนเองได้  

 

มีแนวความคิดใหม่ๆ สามารถพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ สร้างผลงานได้ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น มีแนวคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม มีผลงานต่างๆที่เกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง เช่น ผลงานในวิชาศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการแสดงละครเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นต้น มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 86.11

 

 

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จากการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

ตารางที่  46    สรุปผลการตรวจมาตรฐานที่ 4 : นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

 

คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ร้อยละเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

4.1  สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและคิดแบบองค์รวม

87.10

 

 

P

 

4.2  สามารถคาดการณ์กำหนดเป้าหมายและแนวทาง ตัดสินใจได้

88.16

 

 

P

 

4.3 ประเมินผลเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไข ปัญหา

      อย่างมีสติ

88.75

 

 

P

 

4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ

90.28

 

 

 

P

4.5 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองในการ

      แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสันติวิธี (SPC)

85.83

 

 

P

 

4.6 มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน สามารถนำมาประยุกต์ 

     ใช้ และรู้จักปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ (SPC)

89.98

 

 

P

 

 

4.7 มีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถคิดนอกกรอบ

     ได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ (SPC)

86.11

 

 

P

 

ผลประเมินตัวบ่งชี้ : (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7)/ 7 *

88.03

 

 

 

 

ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยเป็น 4 สเกลตามเกณฑ์ (*/25) และระบุคุณภาพ (ต่ำกว่า 1.75=ปรับปรุง / 1.752.74=พอใช้ / 2.753.49=ดี / 3.504.00=ดีมาก)

3.52

 

 

 

P

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ  มาตรฐานที่ 4 ดีมาก

 

 

 

 

 

จุดเด่น

 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานและสร้างชิ้นงานตามจินตนาการ มองโลกในแง่ดี ดังเห็นได้จากโครงการเปิดโลกนักอ่านสร้างฐานปัญญาพัฒนาอัจฉริยภาพ  กิจกรรมโครงงาน  กิจกรรมละครเวที ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมขุมพลังแห่งปัญญา กิจกรรมตลาดนัดคิดวิเคราะห์ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมโดยการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  คือ  ศูนย์สร้างสรรค์จินตภาพ อันประกอบด้วย ห้องอัจฉริยะไอที ห้องโลกนักคิด ห้องอาณาจักรนักอ่าน บ้านศิลปะ และเวทีศักยภาพ แสดงให้เห็นถึงการจัดแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ

 

จุดที่ควรพัฒนา

 

1.      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนทำใบงาน/ใบกิจกรรม ไม่ควรจำกัดความคิดในการทำงานหรือตีกรอบการทำงานให้นักเรียน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดนอกกรอบ

 

2.      ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนได้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติ และควรฝึกให้นักเรียนประเมินการทำงานของตนเองและของผู้อื่น

 

ข้อเสนอแนะ

 

1.      ครูผู้สอนควรกำหนดให้มีใบงาน  ใบกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีการตัดสินใจและการแก้ปัญหามากขึ้น เพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้/ประสบการณ์ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติจริงไปใช้ในการตัดสินใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ โดยการจัดกิจกรรมโครงการความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนมากขึ้น เช่น ค่ายผู้นำเยาวชน 

 

2.      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูควรสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสันติวิธี  

 

 

 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

มี 7 ตัวบ่งชี้ดังนี้

 

5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

 

            5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

 

            5.3 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ

 

            5.4 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 

            5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 

            5.6 บูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ (SPC)

 

            5.7 สามารถนำความรู้ทางวิชาการและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้

 

      ในชีวิตประจำวัน (SPC)

 

วิธีดำเนินงาน

 

โรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานดังต่อไปนี้

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2551 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน มีจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไปของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 8 กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               คิดเป็นร้อยละ    84.48

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    87.50

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ   85.78

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ   79.74

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)       คิดเป็นร้อยละ   74.14

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            คิดเป็นร้อยละ   98.71

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     คิดเป็นร้อยละ   90.52

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                    คิดเป็นร้อยละ   98.71

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               คิดเป็นร้อยละ    68.70

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    50.00

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ   50.38

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ   71.37

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)       คิดเป็นร้อยละ   73.28

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            คิดเป็นร้อยละ   98.09

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     คิดเป็นร้อยละ   72.52

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                    คิดเป็นร้อยละ   99.62

 

            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               คิดเป็นร้อยละ    67.69

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    45.13

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ                65.64

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ                48.97

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)       คิดเป็นร้อยละ    62.31

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            คิดเป็นร้อยละ                90.26

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     คิดเป็นร้อยละ                92.82

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                    คิดเป็นร้อยละ                97.95

 

            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               คิดเป็นร้อยละ    67.08

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    56.84

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    67.47

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ                64.17

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)       คิดเป็นร้อยละ    66.90

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            คิดเป็นร้อยละ                97.89

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     คิดเป็นร้อยละ    84.51

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                    คิดเป็นร้อยละ    92.96

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

 

โรงเรียนได้มีการสรุปคะแนนเฉลี่ยรวบยอดระดับชาติในระดับดีคือ คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศของ  5 กลุ่มสาระ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  8  กลุ่มสาระในระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

ปีที่ 6

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               คิดเป็นร้อยละ    73.36

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    69.43

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    73.36

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               คิดเป็นร้อยละ    90.08

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    84.73

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ                89.31

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               คิดเป็นร้อยละ    92.78

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    81.96

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    85.05

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม   คิดเป็นร้อยละ    87.63

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)       คิดเป็นร้อยละ    95.36

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               คิดเป็นร้อยละ    82.09

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    64.12

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               คิดเป็นร้อยละ    58.91

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม   คิดเป็นร้อยละ    78.99

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)       คิดเป็นร้อยละ    88.41

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            คิดเป็นร้อยละ    68.22

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     คิดเป็นร้อยละ    61.24

 

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                    คิดเป็นร้อยละ    61.24

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ

 

1.      โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เช่นพูดเชิงวิทยาศาสตร์ เล่านิทานภาษาอังกฤษ

 

มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 86.25

 

2.      โรงเรียนมีการจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยผู้สอนทุกรายวิชาและประเมินผลตัดสินรวมทุกภาคเรียน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

คิดเป็นร้อยละ 99.64

 

3.      การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สื่อความคิดและการปฏิบัติในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้วยโครงงานบูรณาการ  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  90.25

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 

1.      การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เช่นพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ร้องเพลง ภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 86.25

 

2.      การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดและวันสุนทรภู่  เช่น กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว  ร้อยกรอง             แข่งขันโต้วาที  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 88.50

 

3.      การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความของโรงเรียน  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.64

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 

1.      งานห้องสมุด กิจกรรมการให้บริการ Internet  การสืบค้นข้อมูลหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.50

 

2.      การใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ในช่วงพักกลางวัน ในห้องคอมพิวเตอร์

 

3.      การใช้ห้องแนะแนวเพื่อสืบค้นข้อมูลการศึกษาต่อและสมัครสอบในสถานบันการศึกษาต่าง ๆ  มีนักเรียนมาใช้ตลอดปีการศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6   บูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับวัย

 

และความสามารถ (SPC)

 

1.      การจัดกิจกรรมบูรณาการของนักเรียน  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  90.25

 

2.      การจัดทำโครงการสร้างเสริมความรู้ทักษะทางวิชาการ  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 84.75

 

3.      การส่งเสริมผู้เรียนในโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  เช่น การแข่งขันทักษะ    คอมพิวเตอร์ การประกวดกระทงลอย พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ผลการประเมินคิดเป็น    ร้อยละ 86.25

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7   สามารถนำความรู้ทางวิชาการและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้

 

ในชีวิตประจำวัน (SPC)

 

1.      โครงการแนะแนวสัญจร ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 83.50

 

2.      โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมิน

 

คิดเป็นร้อยละ 74.50

 

3.      โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  เช่น การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมบูรณาการของนักเรียน  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  90.25

 

4.      โครงการ การอภิบาล-จริยธรรมในโรงเรียน  เช่นการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 85.75

 

5.      โครงการจัดระเบียบในรั้วเซนต์ฟรังซีสฯ  เช่น กิจกรรมปันรักรู้สู่น้องผู้ด้อยโอกาส  กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน   ค่ายคุณธรรม  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 84.25

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จากการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

ตารางที่  47    สรุปผลการตรวจมาตรฐานที่  5  :  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น

 

ตามหลักสูตร

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ร้อยละเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

5.1  นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

ตามเกณฑ์

76.63

 

 

P

 

5.2  ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

79.76

 

 

P

 

5.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ

94.33

 

 

 

P

5.4 สามารถใช้ภาษาเปิดการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย  

      และภาษาต่างประเทศ

91.70

 

 

 

P

5.5  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

92.09

 

 

 

P

5.6  บูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ได้เหมาะสมกับวัย และความสามารถ (SPC)

94.59

 

 

 

P

5.7  สามารถนำความรู้ทางวิชาการและบูรราการคุณธรรม จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (SPC)

94.21

 

 

 

P

ผลประเมินตัวบ่งชี้ : (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7)/ 7

89.04

 

 

 

 

ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยเป็น 4 สเกลตามเกณฑ์ (*/25) และระบุคุณภาพ (ต่ำกว่า 1.75=ปรับปรุง / 1.752.74=พอใช้ / 2.753.49=ดี / 3.504.00=ดีมาก)

3.56

 

 

 

P

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ  มาตรฐานที่ 5 ดีมาก

 

จุดเด่น

 

โรงเรียนมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง  ๆ ได้เหมาะสมกับวัย เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ห้องอัจฉริยะไอที กิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบตัวสังคมศึกษา  กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ(ชมรม)  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาต่าง ๆ  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ กิจกรรมทัศนศึกษา อีกทั้งนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดในด้านวิชาการสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ในรูปของการจัดทำโครงงานต่าง ๆ การสร้างสรรค์ผลงานการนำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนของแต่ละกลุ่มสาระต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา

 

ควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดให้มี

 

ค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น  และหาทางแก้ปัญหาค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าที่เกณฑ์ของโรงเรียนกำหนด โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,ป.6 มัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพราะจะเห็นได้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 8 กลุ่มสาระพบว่า  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของระดับชั้น ป.3, ป.6,ม.3 และ ม.6 คิดเป็นร้อยละ 59.87 เพื่อหาสาเหตุของปัญหานำมาสู่แนวทางการป้องกัน  การแก้ไขในอนาคตต่อไป 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

 

1.      ควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยที่ต่ำลงเพื่อหาทางแก้ไข และมีการติดตามผลสัมฤทธิ์เป็นระยะ ๆ ต่อไป

 

2.      ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจตั้งเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาร่วมกันและมีส่วนร่วมผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง

 

มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้

                   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 มี  6 ตัวบ่งชี้ดังนี้

 

6.1    มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

 

6.2    สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ

 

ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

6.3    มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน

 

6.4    ใฝ่รู้ แสวงหา ความเชื่อ ค่านิยมและมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยน (SPC)

 

6.5    ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้และมีวิจารณญาณในการเลือกใช้และบริโภคสื่ออย่างเหมาะสม (SPC)

 

6.6    แสวงหาทางเลือกที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายและทันต่อเหตุการณ์ (SPC)

 

 

 

วิธีดำเนินงาน

 

โรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานดังต่อไปนี้

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่   6.1   มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

 

1.      กิจกรรมเล่มนี้สิน่าอ่าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผลการจัดกิจกรม นักเรียนให้ความสนใจการอ่านดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 95.42

 

2.      กิจกรรมอ่านทุกวันสร้างฐานปัญญา ทางโรงเรียนให้นักเรียนมีช่วงเวลา 20 นาทีทั้งโรงเรียนหยุดทำกิจกรรมและให้อ่านหนังสือที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนในตอนเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 7.20 - 7.40 น. นักเรียนให้ความร่วมมือคิดเป็นร้อยละ 92.13

 

3.      กิจกรรมห้องอาณาจักรนักอ่าน เป็นห้องหนังสือที่ส่งเสริมและประกอบการเรียนกิจกรรมรักการอ่านในห้องประกอบด้วยหนังสือหลากหลายประเภทเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนรู้ และจดบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่อ่าน มีผลการประเมินจากผู้ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 97.19

 

4.      กิจกรรมหนังสือมือทำ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถจัดทำหนังสือทำมือในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เช่น หนังสือทำมือคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.3 หนังสือทำมือหัวใจเล่าเรื่องระดับชั้น ป.4 หนังสือทำมือวาดภาพผ่านนิทานระดับ ป.5 เป็นต้น นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 88.87

 

 

 

 

 

5.      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า  ห้องสมุดจัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น ตอบคำถามแฟนพันธ์แท้ห้องสมุด เดอะพิซซ่าคอมปะนีชวนน้องอ่าน นักอ่านมาราธอน เป็นต้น นักเรียนให้ความใสใจในการทำกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  92.29

 

6.      กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย จัดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในด้านวิชาการและการแสดงออก ผ่านทักษะการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน เช่น งานเขียนดีมีวรรณศิลป์ พูดไพเราะเสนาะสำเนียง ฟังคิดพินิจความ อ่านคล่องท่องโลกกว้าง ประกวดเรียงความภาษาไทย ประกวดพูดในที่ชุมชน ประกวดสื่อผลงานภาษาไทย เป็นต้น นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร้อยละ 92.45

 

7.      กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมในด้านวิชาการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ผ่านทักษะการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน เช่น ประกวดเรียงความภาษาต่างประเทศ ประกวดพูดในที่ชุมชน ภาษาต่างประเทศ แข่งขันตอบคำถามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ นักเรียนทำกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 92.02

 

8.      กิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบตัวสังคมศึกษา  จัดกิจกรรมตอบคำถามความรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนทำกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 94.84

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2   สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้

 

และสื่อต่างๆ ได้ทั้งในและ นอกสถานศึกษา

 

1.   กิจกรรมสัปดาห์ครูกลอนสุนทรภู่ จัดให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ และการแสดงออก มีการจัดทำโครงงานสุนทรภู่ในหัวเรื่องที่หลากหลาย และมีกิจกรรมอื่น ๆ  เช่น           การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันการพูดเล่าเรื่อง  เป็นต้น นักเรียนได้ความสนุกสนานพร้อมกับการเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 92.68

 

2.   กิจกรรมห้องอาณาจักรนักอ่าน เป็นห้องหนังสือส่งเสริมและประกอบการเรียนกิจกรรมรักการอ่านในห้องประกอบด้วยหนังสือหลากหลายประเภทเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนรู้

 

      และจดบันทึกข้อมูลทึกครั้งที่อ่าน มีผลการประเมินจากผู้ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 97.19

 

3.   กิจกรรมเล่มนี้สิน่าอ่าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผลการจัดกิจกรม นักเรียนให้ความสนใจการอ่านดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 95.42

 

4.   กิจกรรมหนังสือมือทำ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถจัดทำหนังสือทำมือในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เช่น หนังสือทำมือคณิตศาสตร์   ระดับชั้น ป.3 หนังสือทำมือหัวใจเล่าเรื่องระดับชั้น ป.4 หนังสือทำมือวาดภาพผ่านนิทานระดับ ป.5 เป็นต้น   นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 88.87

 

5.   ทัศนศึกษา โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เช่นสถานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 94.23

 

6.   การให้บริการห้องสมุด โรงเรียนมีห้องสมุดซึ่งเป็นห้องสมุดที่นำระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการไว้ให้นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปใช้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยจัดหนังสือสิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ไว้บริการอย่างหลากหลายและทันสมัยเหมาะสมกับการเรียนการสอนแต่ละวัยของผู้ใช้ห้องสมุด

 

7.   กิจกรรมการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ในการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2551 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีในอนาคต มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 95.25

 

8.   กิจกรรม Admission 53 กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทราบข้อมูล องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก GPA    

 

      และรูปแบบวิชาที่ใช้สอบ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 88.94

 

9.      กิจกรรมทัวร์การศึกษาและอาชีพ  นักเรียนได้รับข้อมูลการศึกษาและอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตัดสินใจของนักเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 93.67

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3   มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน

 

1.      กิจกรรมตลาดนัดคิดวิเคราะห์  จัดขึ้นเพื่อทบทวนบทเรียนตั้งแต่เปิดเทอมจนสิ้นเทอม 1

 

เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพทางความคิด เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น คิดได้ คิดถูก และคิดเพื่อส่วนรวม ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง รวมถึงการทำงานเป็นทีมมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 97.85

 

2.      กิจกรรม 180 IQ  จัดเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 95.10

 

3.      กิจกรรมหนังสือมือทำ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถจัดทำหนังสือทำมือในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เช่น หนังสือทำมือคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.3 หนังสือทำมือหัวใจเล่าเรื่องระดับชั้น ป.4 หนังสือทำมือวาดภาพผ่านนิทานระดับ  ป. 5 เป็นต้น นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 88.87

 

4.   กิจกรรมเล่มนี้สินิอ่าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผลการจัดกิจกรม นักเรียนให้ความสนใจการอ่านดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 95.42

 

 

 

 

 

5.   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า ห้องสมุดจัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น ตอบคำถามแฟนพันธ์แท้ห้องสมุด เดอะพิซซ่าคอมปะนี ชวนน้องอ่าน นักอ่านมาราธอน เป็นต้น นักเรียนให้ความใสใจในการทำกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 92.29

 

6.   กิจกรรมทัวร์การศึกษาและอาชีพ นักเรียนได้รับข้อมูลการศึกษาและอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตัดสินใจของนักเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 93.67

 

7.   กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องบุคลิกภาพ การวางตัว และการพูดจาที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนและการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีนักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมร้อยละ 87.92

 

8.   กิจกรรมแนะแนวอาชีพ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการทำงาน แนวทางการศึกษาต่อในสาขาอาชีพ วางแผนการศึกษาต่อให้สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถและความสนใจ รวมถึงบุคลิกภาพของตนเอง มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 93.33

 

9.   กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเซนต์ฟรังซีสฯ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทราบวิธีการเลือกคณะและสาขาวิชา การเตรียมตัวสอบในรายวิชาและการดำเนินชีวิตในรั้ว  มหาวิทยาลัย โดยมีรุ่นพี่ของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมาให้ข้อมูล มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.00

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4   ใฝ่รู้ แสวงหา ความเชื่อ ค่านิยมและมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยน (SPC)

 

1.       กิจกรรมหนังสือมือทำ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถจัดทำหนังสือทำมือในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เช่น หนังสือทำมือคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.3 หนังสือทำมือหัวใจเล่าเรื่องระดับชั้น ป.4 หนังสือทำมือวาดภาพผ่านนิทานระดับชั้น ป. 5 เป็นต้น นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 88.87

 

2.      กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของไทย ความเชื่อ ค่านิยมต่าง ๆ และวิถีปฏิบัติที่สืบต่อมา เป็นการอนุรักษ์สิ่งดีงามที่คู่กับประเทศไทย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.59

 

3.      กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  12 สิงหา มหาราชินี(ใต้ร่มธงไทย ทุกคนเป็นไทย เทิดไท้ราชินี) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 

 

คิดเป็นร้อยละ 90.07

 

4.      กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย ให้นักเรียนได้สืบสานขนบธรรมเนียม ความเชื่อและ ประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าและเล็งเห็นความสำคัญ รับทราบความเป็นมา

 

ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 88.14

 

5.      กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ สำหรับนักเรียนคาทอลิกรับการอบรม และความเชื่อในศาสนา เพื่อให้เกิดความกตัญญูต่อบิดามารดา เพื่อน  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 92.17

 

6.      กิจกรรมคาทอลิก  วจนพิธีกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับศาสนาอื่น ๆ รู้ถึงความเชื่อของศาสนาและการปฏิบัติตน รวมถึงการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.81

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.5  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้และมีวิจารณญาณในการเลือกใช้และบริโภคสื่อ

 

อย่างเหมาะสม (SPC)

 

1.      กิจกรรมพ่อแม่เป็นครู ด้วยการเชิญผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถมาแบ่งปันความรู้นั้น ๆ ให้กับนักเรียน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านอาหาร การประดิษฐ์ และอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และประสบการณ์ตรง การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ ร้อยละ 92.17

 

2.      กิจกรรมห้องอัจฉริยะไอทีโรงเรียนได้จัดหาสื่อและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนและครูได้รับความรู้และมีประสบการณ์ในการใช้สื่อการเรียนการสอนและมีศักยภาพที่ทันสมัย ด้วยการมีห้องคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย มี กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการภาษาที่ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดครูผู้มีความสามารถในการดูและปฏิบัติการอย่างชำนาญการมาไว้บริการให้กับนักเรียนและครูประจำห้องด้วย  อีกทั้งยังมีตู้คอมพิวเตอร์หรรษา จำนวน 4 ตู้ เปิดให้บริการอยู่ด้านนอกห้อง เพื่อเป็นอีกหนทางหนึ่งในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนและนอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้ บริการข่าวสารต่างๆของ โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์นี้  นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการจะติดต่อกับทางโรงเรียนสามารถติดต่อและรับทราบข่าวสารจาก เว็บไซต์ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ 93.50

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.6   แสวงหาทางเลือกที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย

 

                   และทันต่อเหตุการณ์  (SPC)

 

1.      กิจกรรมเล่มนี้สิน่าอ่าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผลการจัดกิจกรม นักเรียนให้ความสนใจการอ่านดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 95.42  

 

2.      กิจกรรมอ่านทุกวันสร้างฐานปัญญา ทางโรงเรียนให้นักเรียนมีช่วงเวลา 20 นาทีทั้งโรงเรียนหยุดทำกิจกรรมและให้อ่านหนังสือที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนในตอนเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 7.20 - 7.40 น. นักเรียนให้ความร่วมมือคิดเป็นร้อยละ 92.13

 

3.      กิจกรรมห้องอาณาจักรนักอ่าน เป็นห้องหนังสือส่งเสริมและประกอบการเรียนกิจกรรมรักการอ่านในห้องประกอบด้วยหนังสือหลากหลายประเภทเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนรู้ และจดบันทึกข้อมูลทึกครั้งที่อ่าน มีผลการประเมินจากผู้ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 97.19

 

4.      การให้บริการห้องสมุด โรงเรียนมีห้องสมุดซึ่งเป็นห้องสมุดที่นำระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการไว้ให้นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปใช้และศึกษาค้นคว้าทั้งด้วยตนเองโดยจัดหนังสือสิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ไว้บริการอย่างหลากหลายและทันสมัยเหมาะสมกับการเรียนการสอนแต่ละวัยของผู้ใช้ห้องสมุด

 

5.      ทัศนศึกษา โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เช่นสถานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่าง มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 94.23

 

6.      กิจกรรมห้องอัจฉริยะไอทีโรงเรียนได้จัดหาสื่อและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนและครูได้รับความรู้และมีประสบการณ์ในการใช้สื่อการเรียนการสอนและมีศักยภาพที่ทันสมัย ด้วยการมีห้องคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย มี กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการภาษาที่ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ทาง โรงเรียนได้จัดครูผู้มีความสามารถในการดูและปฏิบัติการอย่างชำนาญการมาไว้บริการให้กับ นักเรียนและครูประจำห้องด้วย  อีกทั้งยังมีตู้คอมพิวเตอร์หรรษา จำนวน 4 ตู้ เปิดให้บริการอยู่ด้านนอกห้อง เพื่อเป็นอีกหนทางหนึ่งในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนและนอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้ บริการข่าวสารต่าง ๆ ของ โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์นี้ นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการจะติดต่อกับทางโรงเรียนสามารถติดต่อและรับทราบข่าวสารจาก เว็บไซต์ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ 93.50

 

7.      กิจกรรมพ่อแม่เป็นครู ด้วยการเชิญผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถมา แบ่งปันความรู้นั้น ๆ ให้กับนักเรียน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านอาหาร การประดิษฐ์ และอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และประสบการณ์ตรง การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ ร้อยละ 92.17

 

             

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จากการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  48    สรุปผลการตรวจมาตรฐานที่ 6  :  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้

 

ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ร้อยละเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

6.1  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้ง     คำถามเพื่อหาเหตุผล

93.05

 

 

 

ü

6.2  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุดแหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้ทั้งใน และนอกโรงเรียน

97.18

 

 

 

ü

6.3  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน

93.88

 

 

 

ü

6.4  ใฝ่รู้ แสวงหา ความเชื่อ ค่านิยม และมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยน (SPC)

92.83

 

 

 

ü

6.5  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ และมีวิจารณญาณในการเลือกใช้และบริโภคสื่ออย่างเหมาะสม (SPC)

93.89

 

 

 

ü

6.6  แสวงหาทางเลือกที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบ วิธีการที่ หลากหลายและทันต่อ เหตุการณ์ (SPC)

94.67

 

 

 

ü

 ผลประเมินตัวบ่งชี้ : (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6)/6

94.25

 

 

 

 

ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยเป็น 4 สเกลตามเกณฑ์ (*/25) และระบุคุณภาพ (ต่ำกว่า 1.75=ปรับปรุง / 1.752.74=พอใช้ / 2.753.49=ดี / 3.504.00=ดีมาก)

3.77

 

 

 

ü

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ  มาตรฐานที่ 6  ดีมาก

 

จุดเด่น

 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลาย  เช่น ห้องสมุด ห้องโลกนักคิด อาณาจักรนักอ่าน บ้านศิลปะ ห้องอัจฉริยะไอที ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้หลากหลาย ตามความสนใจ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการค้นคว้า เช่น กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย กิจกรรมอ่านทุกวันสร้างฐานปัญญาพัฒนาอัจฉริยภาพ กิจกรรมเล่มนี้สิน่าอ่าน กิจกรรมหนังสือมือทำ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า เป็นต้น

 

จุดที่ควรพัฒนา

 

จากการศึกษาเอกสาร สักเกตุและสัมภาษณ์ พบว่าทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวความเชื่อ ค่านิยมเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยแต่ในส่วนของกิจกรรมงานบางกลุ่มสาระฯ ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการเน้นให้นักเรียนไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของความเชื่อ ค่านิยมและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องที่ได้ไปค้นคว้ามากับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน

 

ข้อเสนอแนะ

 

นอกจากงานอภิบาลนักเรียนที่เน้นให้นักเรียนแสวงหาความเชื่อ ค่านิยม ของผู้อื่นด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ ควรสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของความเชื่อ ค่านิยมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ร่วมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงเหตุผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสันติวิธี

 

 

 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 

 มี 7 ตัวบ่งชี้

 

7.1        มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 

7.2        มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

 

7.3        ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย             อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ

 

7.4        มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น

 

7.5        มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

 

7.6        มีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์และปรับตัวได้ในทุกสภาวะทุกสภาวะ (SPC)

 

7.7        ตระหนักถึงคุณค่าการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมี            ความสุข (SPC)

 

วิธีดำเนินงาน

 

โรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานดังต่อไปนี้

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 

1.      การออกกำลังกายตอนเช้า เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการและส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน โดยมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นออกกำลังกายตอนเช้าหลังเคารพธงชาติทุกวันโดยแบ่งเป็น

 

 วันอังคาร          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 

 วันพุธ               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

 วันพฤหัสบดี      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3

 

 วันศุกร์             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 

ผลการจัดกิจกรรมกายบริหารเพื่อสุขภาพ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 97.81  

 

2.      การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์กรุงเทพมหานครจากการตรวจสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 2,886 คน จำนวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 2,841 คน จำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจ 45คน ผลการตรวจสุขภาพปรากฏ ปกติ จำนวน 2,543 คน คิดเป็นร้อยละ 89.51 ผิดปกติ จำนวน 298 คนคิดเป็นร้อยละ 10.49

 

3.      งานโภชนาการอาหารนักเรียนได้รับประทานอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ                 ตามหลักสุขอนามัย ด้านอาหาร ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  87.50

 

4.      การแปรงฟันของนักเรียนชั้น อ.1 ถึง ป.3 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพ โดยทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกวันในช่วงหลังจากรับประทานอาหาร เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพของฟันที่ดี ผลการดำเนินงานนักเรียนสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  คิดเป็นร้อยละ 97.81

 

5.      กิจกรรมกีฬาสีประจำปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างชีวีตามวิถีไทย ที่จัดขึ้นทุกปีของนักเรียน จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี เป็นประจำทุกปีจากการจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2551 นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนเองทั้งด้านการแข่งขันกีฬาและเกมการแสดงด้าน ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจนักกีฬา มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 96.74

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  7.2    มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

 

1.      จากการตรวจสุขภาพของทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์พบว่า นักเรียนได้มีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนักเรียนระดับชั้น อนุบาล1 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,886 คน ผลปรากฏ ดังนี้

 

ความสมบูรณ์ของร่างกาย   

 

                        ผอม                  จำนวน  35        คน        คิดเป็นร้อยละ    1.23

 

                        ค่อนข้างผอม      จำนวน  92       คน         คิดเป็นร้อยละ    3.24

 

                        สมส่วน             จำนวน  2,064    คน       คิดเป็นร้อยละ    72.65

 

                        ท้วม                  จำนวน  179      คน        คิดเป็นร้อยละ    6.3

 

                        เริ่มอ้วน             จำนวน  233     คน        คิดเป็นร้อยละ    8.2

 

                        อ้วน                  จำนวน  238     คน        คิดเป็นร้อยละ    8.38

 

 

 

 

 

 

 

                        ผลการวัดน้ำหนัก

 

                        ต่ำกว่าเกณฑ์      จำนวน  39        คน        คิดเป็นร้อยละ    1.37

 

                        อยู่ในเกณฑ์       จำนวน  1,801  คน        คิดเป็นร้อยละ    63.39

 

สูงกว่าเกณฑ์      จำนวน  1,001  คน        คิดเป็นร้อยละ    35.23

 

ผลการวัดส่วนสูง

 

ต่ำกว่าเกณฑ์      จำนวน  23        คน        คิดเป็นร้อยละ    0.81

 

                        อยู่ในเกณฑ์       จำนวน  1,967  คน        คิดเป็นร้อยละ    69.24

 

สูงกว่าเกณฑ์      จำนวน  851      คน        คิดเป็นร้อยละ    29.95

 

2.      กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่6 โดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 จากจำนวนนักเรียน 2,540 คน ปรากฏผลการทดสอบดังนี้ นักเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบ คิดเป็นร้อยละ96.75 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 3.25

 

3.      การตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการและส่งเสริมสุขภาพโดยคณะแพทย์              จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี การศึกษา 2551  จำนวน 2,886 คน   ผลการตรวจสุขภาพปรากฏ ดังนี้ ผลการตรวจร่างกายทั่วไป ปกติ จำนวน 2,543 คน คิดเป็นร้อยละ 89.51ผิดปกติ จำนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 10.49

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง

 

โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

 

1.      จัดแผนการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6         

 

2.      กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดระเบียบในรั้วเซนต์ฟรังซีสฯ จากการปฏิบัติกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดการแข่งขันประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากยาเสพติด และร่วมกันรณรงค์และต่อต้านการเผยแพร่สิ่งเสพติดในสถานศึกษาผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.29

 

3.      กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตสำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเวลาตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ใช้กับนักเรียน เพื่ออบรมเรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตในโลกแห่งความจริง ขยัน ทุ่มเท เรียบง่าย สมรรถะ เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 89.29

 

4.      กิจกรรมค่ายมัธยสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 เป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักกันในสถาบัน   ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91.89

 

              5.  จัดแผนการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต

 

            6.  มีการจัดทำ Web Block เวปไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน

 

ตัวบ่งชี้ที่  7.4  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น

 

1.      กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตสำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาล - ม.6 เพื่ออบรมเรื่องระเบียบวินัย

 

ของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต

 

ในโลกแห่งความจริง เรียบง่าย มีวินัย ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 89.29

 

2.      กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล - ม.6 เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจกฎระเบียบสถานที่ต่างๆในโรงเรียน   ทำให้นักเรียนมีจิตใจงดงามสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนละเป็นที่รักของคนอื่นในสังคม  ประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.30

 

3.      การแข่งขันกีฬาสีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีของนักเรียน จัดโดย

 

ฝ่ายกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี  เป็นประจำทุกปีจากการจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2551 นักเรียนทุกคน

 

ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนเองทั้งด้านการแข่งขันกีฬาและเกม การแสดงด้านความคิดสร้างสรรค์   การแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจนักกีฬา   ผลการประเมินคิดเป็น ร้อยละ   96.74

 

4.      มีน้ำางสรรค์  การแสดงอถของตนเองทั้งด้านการแข่งขันกีฬพณี  โดยฝ่าย

 

4.      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อเข้าฝึกทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี  ผลปรากฏว่านักเรียนให้การร่วมมือในกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 96.15

 

5.      กิจกรรมวันคริสต์มาส โดยนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศจัดขึ้นที่นอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 94.46

 

6.      กิจกรรมโลกใบเล็กของเด็กเซนต์ฟรังซีสฯ..นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95.08

 

7.      กิจกรรมสุภาพบุรุษที่ดี  สุภาพสตรีที่น่ารัก จากการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการ

 

ใช้มารยาทในการทักทาย  การพูดคุย การไหว้  การนั่งรับประทานอาหาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกมารยาทในสถานที่ต่างๆและกับบุคคลต่างๆ ภายในสังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.11

 

8.      กิจกรรมไหว้ครูการจัดกิจกรรม เพื่อ ให้เด็กทุกคนได้รำลึกถึงพระคุณของครูและตั้งใจเรียน

 

ให้ความเคารพแก่คุณครูแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผลการประเมินคิดเป็น

 

ร้อยละ 93.84

 

9.      กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจด้วยสายใยแห่งธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนัก ในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมได้ฝึกปฏิบัติตามแนวคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือปฏิบัติกริยามารยาท  การวางตนที่ดี การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.07

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

 

1.      กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างชีวีวิถีไทยกิจกรรม

 

ที่จัดขึ้นทุกปีของนักเรียน จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

 

และพลศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี  เป็นประจำทุกปีจากการจัดกิจกรรมกีฬาสี

 

ประจำปีการศึกษา 2551 นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง

 

ทั้งด้านการแข่งขันกีฬาและเกม การแสดงด้าน ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกซึ่ง

 

ความมีน้ำใจนักกีฬา   ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ   96.74

 

2.      กิจกรรมวันคริสต์มาส โดยนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กลุ่มภาษาต่างประเทศ จัดขึ้นที่นอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน  มีผลการประเมินคิดเป็น

 

ร้อยละ 94.46

 

3.      กิจกรรมโลกใบเล็กของเด็กเซนต์ฟรังซีสฯ...นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95.08

 

4.      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้น ม.1- 3  เวลา 2 วัน 1  คืน เพื่อเข้าฝึกทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมและปฏิบัติกิจกรรมค่ายพักแรมได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยทุกคน ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.15

 

5.      กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานสี             นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 92.87

 

6.      กิจกรรมปัจฉิมนิเทศโรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ทุกคน   

 

ด้วยกิจกรรมอำลาครูที่สุดแสนประทับใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีส่วนร่วมคิด

 

เป็นร้อยละ 90.66

 

7.      กิจกรรมไหว้ครู  การจัดกิจกรรมการไหว้ครู เพื่อ ให้เด็กทุกคนได้รำลึกถึงพระคุณของครูและตั้งใจเรียนให้ความเคารพแก่คุณครูแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อครูอาจารย์   

 

ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.84

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  7.6 มีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์และปรับตัวได้ในทุกสภาวะ (SPC)

 

1.      กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างชีวีตามวิถีไทยที่จัดขึ้นทุกปีของนักเรียน จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี เป็นประจำทุกปีจากการจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา  2551  นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนเองทั้งด้านการแข่งขันกีฬาและเกม การแสดงด้าน ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจนักกีฬา ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.74

 

2.      กิจกรรมคริสต์มาส โดยนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 94.46

 

3.      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3 เวลา 2 วัน 1  คืน เพื่อเข้าฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี  ผลปรากฏว่านักเรียนร้อยละ 96.15 

 

อยู่ค่ายพัก แรมและปฏิบัติกิจกรรมค่ายพักแรมได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยทุกคน ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.15

 

4.      กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานสี             นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 92.87

 

5.      กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตสำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเวลาตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ใช้กับนักเรียน เพื่ออบรมเรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตในโลกแห่งความจริง ขยัน ทุ่มเท เรียบง่าย สมรรถะ เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 89.29

 

6.      กิจกรรมปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 เพื่อปฐมนิเทศและการอบรมเรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตในโลกแห่งความจริง ทุ่มเท เรียบง่าย มีวินัย ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95.30

 

7.      กิจกรรมสุภาพบุรุษที่ดี  สุภาพสตรีที่น่ารัก จากการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการใช้              มารยาทในการทักทาย  การพูดคุย การไหว้  การนั่งรับประทานอาหาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกมารยาทในสถานที่ต่าง ๆ และกับบุคคลต่าง ๆ ภายในสังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.11

 

8.      กิจกรรมปัจฉิมนิเทศโรงเรียนได้ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

 

      ปีการศึกษา 2551 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน ม.6 ทุกคน ด้วยกิจกรรมอำลาครูที่สุดแสนประทับใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 90.66

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7  ตระหนักถึงคุณค่าการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวัน

 

อย่างมีความสุข (SPC)

 

1.      การฝึกเดินสมาธิ ตอนเช้าหลังจากเคารพธงชาติ เสร็จ จะมีการเปิดเพลงและเดินสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อให้เด็กมีสมาธิและเป็นระเบียบนักเรียนมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 100

 

2.      การออกกำลังกายตอนเช้า  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบริการและส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน  โดยมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นทำกายบริหารตอนเช้าหลังเคารพธงชาติทุกวันโดยแบ่งเป็น

 

 วันอังคาร          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 

 วันพุธ               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

 วันพฤหัสบดี      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3

 

 วันศุกร์             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 

 

ผลการจัดกิจกรรมกายบริหารเพื่อสุขภาพคิดเป็นร้อยละ   97.81

 

3.      จัดแผนการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6

 

4.      การตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบริการและส่งเสริมสุขภาพโดยคณะแพทย์  จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2551  จำนวน 2,886 คน  ผลการตรวจสุขภาพปรากฏ  ผลการตรวจสุขภาพปรากฏ ดังนี้ ผลการตรวจร่างกายทั่วไป ปกติ จำนวน 2,543 คน คิดเป็นร้อยละ 89.51ผิดปกติ จำนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 10.49

 

5.      กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดระเบียบในรั้วเซนต์ฟรังซีสฯจากการปฏิบัติกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดการแข่งขันประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากยาเสพติด และร่วมกันรณรงค์และต่อต้านการเผยแพร่สิ่งเสพติดในสถานศึกษา  ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.29

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จากการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

ตารางที่  49    สรุปผลการตรวจมาตรฐานที่  7  :  นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ และสุขภาพจิตที่ดี

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ร้อยละเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

7.1   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

80.00

 

 

P

 

7.2   น้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

93.56

 

 

 

P

7.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง

       สภาวะที่มีต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ

       ปัญหาทางเพศ

91.83

 

 

 

P

7.4  มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้ 

       เกียรติผู้อื่น

97.05

 

 

 

P

7.5   ร่าเริง  แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

98.33

 

 

 

P

7.6   มีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์และปรับตัวได้ในทุกสภาวะ (SPC)

97.69

 

 

 

P

7.7   ตระหนักถึงคุณค่าการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวัน (SPC)

92.69

 

 

 

P

ผลประเมินตัวบ่งชี้ : (7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+7.7)/4

93.02

 

 

 

 

ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยเป็น 4 สเกลตามเกณฑ์ (*/25) และระบุคุณภาพ (ต่ำกว่า 1.75=ปรับปรุง / 1.752.74=พอใช้ / 2.753.49=ดี / 3.504.00=ดีมาก)

3.72

 

 

 

P

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ  มาตรฐานที่ 7  ดีมาก

 

จุดเด่น

 

นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี มีความตระหนัก และรู้ถึงโทษ และพิษภัยของสารเสพติด มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความร่าเริง แจ่มใส มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับวัยของตนเอง โดยสังเกตได้จากการแต่งกาย มารยาทที่สุภาพเรียบร้อย การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข  มีการทดสอบสมรรถภาพ และยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการเข้ามาบรรยาย ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น บริษัทไทวาโก้  บริษัทสมูทอี เป็นต้น

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา

 

จากการสังเกต สัมภาษณ์นักเรียนมีสุขภาพ  ร่างกาย แข็งแรง ให้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายที่โรงเรียนจัดขึ้น และทางโรงเรียนคัดเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์โดยครูโภชนาการคอยดูแล แต่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารเป็นของทอดจึงทำให้นักเรียนบางส่วนมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

 

ครูผู้สอนในวิชาสุขศึกษา และ วิชาการงานอาชีพ ฯ ควรสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการออกกำลังกาย เพื่อให้มีร่างกายที่สมส่วน และ บอกถึงวิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  8  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

 

มี 4 ตัวบ่งชี้

 

8.1    ชื่นชม ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานด้านศิลปะ

 

8.2    ชื่นชม ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานด้านดนตรี  นาฏศิลป์

 

8.3    ชื่นชม ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานด้านกีฬา-นันทนาการ

 

8.4    แสวงหาความรู้  พัฒนา  และแสดงทักษะเต็มความสามารถทางศิลปะ ดนตรี กีฬา

 

       อย่างต่อเนื่อง (SPC)

 

 

 

วิธีดำเนินงาน

 

เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มีความสุขและเป็นคนดี

 

ของชาติ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยถือว่านักเรียน

 

มีความสำคัญที่สุด  ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะพัฒนาตามรายบุคคลและเต็มตามศักยภาพ เพื่อจะให้นักเรียนมี

 

สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ดังกล่าวนั้น  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการ

 

เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 8 โดยดำเนินกิจกรรม

 

ดังต่อไปนี้

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ชื่นชม  ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานด้านศิลปะ

 

1.      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะ โดยจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนสามารถวาดภาพระบายสีได้เป็นอย่างน้อย การจัดทำแผนการเรียนรู้ศิลปะ เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์ และการจัดทำ จัดหา จัดซื้อ และพัฒนาสื่อ สิ่งพิมพ์ วัสดุ-อุปกรณ์ แบบเรียน เอกสารประกอบหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน

 

2.      กิจกรรมชมรมศิลปะ จัดอยู่ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

3.      กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ

 

-          บ้านศิลปะ สำหรับส่งเสริมและฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถในด้านศิลปะให้กับนักเรียน

 

-          วิพากษ์ วิจารณ์ งานศิลป์ เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสามารถวิจารณ์ และให้คำแนะนำในชิ้นงานศิลปะแก่เพื่อน ๆและผู้อื่นได้

 

-          ค่ายศิลปะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเสริมทักษะให้กับตัวเองโดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน

 

-          แสดงผลงานด้านศิลปะ  เป็นกิจกรรมที่แสดงผลงานของผู้เรียนที่เรียนในห้องเรียนตลอดปีการศึกษา

 

-          ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะเป็นกิจกรรมที่แสดงผลงานและเข้าประกวดทั้งภายในและภายนอก

 

4.      ภาพผลงานของผู้เรียนที่ปรากฏอยู่ภายในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ ผลงานของหนู เป็นต้น

 

5.      ภาพผลงานของผู้เรียนที่ปรากฏอยู่ภายนอกห้องเรียน เช่น ภาพบนฝาผนังหรือบันได เป็นต้น

 

6.      ผลงานของนักเรียนในการจัดทำฉากเวทีในวันสำคัญต่างๆ เช่น  วันสุนทรภู่  วันคริสต์มาส

 

เป็นต้น

 

7.      ทักษะของผู้เรียนด้านศิลปะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ

 

8.      การจัดบรรยากาศในห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ศิลปะที่ทำให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ

 

9.      มารยาทของนักเรียนในการเข้าชมหรือเข้าดูการแสดงผลงานด้านศิลปะ

 

10.  เกียรติบัตร และ รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเข้าประกวด หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  8.2  ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี นาฏศิลป์

 

1.      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี – นาฏศิลป์ โดยจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้คนละ 1 ชนิด โดยมีขิม  คีย์บอร์ด กีตาร์ ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถของนักเรียนเอง การจัดทำแผนการเรียนรู้วิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ และการจัดทำ จัดหา จัดซื้อ และพัฒนาสื่อ สิ่งพิมพ์ วัสดุ-อุปกรณ์ แบบเรียน เอกสารประกอบหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน

 

2.      กิจกรรมชมรมดนตรี  จัดอยู่ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

3.      กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี–นาฏศิลป์

 

-          กิจกรรมดนตรียามเช้า สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล มาฝึกซ้อมดนตรีในเวลาเช้า 07.30-08.00น. เพื่อการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

 

-          กิจกรรมดนตรียามว่าง เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการ ฝึกซ้อมดนตรีทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียนเพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติเครื่องดนตรีได้เป็นอย่างดี

 

-          กิจกรรมดนตรีบำบัด เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ไม่เข้าใจหรือเรียนไม่ทันเพื่อนในห้องได้มีเวลาฝึกซ้อมในเวลาเย็น ทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ได้แก้ไข และเพิ่มพูนทักษะทางด้านดนตรี ซึ่งเป็นการลดช่องว่างของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

 

-          กิจกรรมคลินิกขิม เป็นกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้รู้จักซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่สึกหรอได้ในเบื้องต้น และสามารถที่จะนำขิมมาซ่อมกับทางโรงเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมดนตรีได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

 

-          นาฏศิลป์ยามเย็น เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์มาฝึกซ้อมนาฏศิลป์ ในเวลาเย็นหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

 

-          แสดงผลงานด้านดนตรี นาฏศิลป์  เป็นกิจกรรมที่แสดงผลงานของผู้เรียนที่เรียนในห้องเรียนตลอดปีการศึกษา

 

-          ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ เป็นกิจกรรมที่แสดงผลงานและเข้าประกวดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 

4.      กิจกรรมดนตรีอาสา เป็นกิจกรรมที่นักเรียนไปเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังที่โรงพยาบาลกรุงไทย ด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน จัดอยู่ในโครงการปันรักปันรู้สู่น้องผู้ด้อยโอกาส

 

5.      กิจกรรมเวทีศักยภาพเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก และมีผลงานต่อ

 

ที่สาธารณะทำให้เกิดความรู้จากประสบการณ์ตรง จัดอยู่ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

 

6.      การบรรเลงดนตรีในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่น เพลงชาติไทย ในตอนเช้า เป็นต้น

 

7.      การแสดงนาฏศิลป์ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  เช่น  การเต้นประกอบเพลงในวันกีฬาสี

 

เป็นต้น

 

8.      การจัดบรรยากาศในห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ดนตรี  นาฏศิลป์  ที่ทำให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ

 

9.      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเครื่องดนตรี มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักคิด วิเคราะห์ สามารถวิจารณ์ และให้คำแนะนำในการเล่นเครื่องดนตรีได้

 

10.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่สามารถนำทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์

 

     ไปบูรณาการได้เป็นอย่างดี

 

11.  มารยาทของนักเรียนในการเข้าชมหรือเข้าดูผลงานด้านดนตรี นาฏศิลป์

 

12.  เกียรติบัตร และ รางวัลต่างๆที่ได้รับจากการเข้าประกวด หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.3   ชื่นชม  ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานด้านกีฬา-นันทนาการ

 

1.      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะ โดยจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนสามารถว่ายน้ำ และตีเทนนิส เป็น จัดทำแผนการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์ และจัดทำ จัดหา จัดซื้อ และพัฒนาสื่อ สิ่งพิมพ์ วัสดุ-อุปกรณ์ แบบเรียน เอกสารประกอบหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน     

 

2.      กิจกรรมชมรมกีฬา จัดอยู่ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

3.      กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านกีฬา จัดอยู่ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

 

4.      กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2551 จัดอยู่ในโครงการเสริมสร้างชีวีตามวิถีไทย

 

5.      กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  จัดอยู่ในโครงการจัดระเบียบในรั้วเซนต์ฟรังซีสฯ

 

6.      การออกกำลังกายบริหารตอนเช้าหรือยามว่าง ในกิจกรรมส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพ

 

7.      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เล่นกีฬาได้ตัดสินกีฬาและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรู้จักคิดวิเคราะห์ สามารถวิจารณ์และให้คำแนะนำการเล่นกีฬาได้

 

8.      การจัดบรรยากาศในห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ด้านกีฬา ที่ทำให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 

9.      มารยาทของนักเรียนในการเข้าชมหรือเข้าดูผลงานด้านกีฬา-นันทนาการ

 

10.  เกียรติบัตรและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการ

 

ตัวบ่งชี้ที่  8.4  แสวงหาความรู้ พัฒนาและแสดงทักษะเต็มความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี 

 

และกีฬาอย่างต่อเนื่อง (SPC)

 

นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้แสวงหาความรู้ ฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะ

 

ดนตรีและกีฬา จากกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะ จากบ้านศิลปะ และ ค่ายศิลปะ  ซึ่งจัดอยู่ในกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ จาก คลินิกดนตรี (ดนตรียามเช้า,ดนตรียามว่าง,ดนตรีบำบัด,คลินิกขิม) นาฏศิลป์ยามเย็น ซึ่งจัดอยู่ในกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกีฬา จากกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านกีฬา นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  มีผลงาน /ผลการแข่งขัน เกี่ยวกับศิลปะดนตรี และกีฬาจากการเข้าประกวด / แข่งขัน หรือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 

 

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จาการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  50    สรุปผลการตรวจมาตรฐานที่  8  :  นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย

 

ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ร้อยละเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

8.1  ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานทางด้านศิลปะ

94.16

 

 

 

ü

8.2  ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานทางด้านดนตรี / นาฏศิลป์

92.47

 

 

 

ü

8.3  ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา / นันทนาการ

91.44

 

 

 

ü

8.4  แสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะ แสดงทักษะเต็มวามสามารถทางศิลปะ ดนตรี และกีฬาอย่างต่อเนื่อง (SPC)

91.66

 

 

 

ü

ผลประเมินตัวบ่งชี้ :  (8.1+8.2+8.3+8.4)/4

92.43

 

 

 

 

ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยเป็น 4 สเกลตามเกณฑ์ (*/25) และระบุคุณภาพ (ต่ำกว่า 1.75=ปรับปรุง / 1.752.74=พอใช้ / 2.753.49=ดี / 3.504.00=ดีมาก)

3.70

 

 

 

ü

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ  มาตรฐานที่ 8 ดีมาก

 

จุดเด่น

 

โรงเรียนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

 

โดยการจัดให้มีห้องเรียนดนตรีไทย ดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์  และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  รวมทั้งมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะในด้านกีฬา ด้านตรี-นาฏศิลป์ และศิลปะ โดยผ่านกิจกรรมกีฬาสีประจำทุกปี กิจกรรมการแสดงบนเวทีศักยภาพ กิจกรรมแสดงผลงานทางด้านศิลปะ เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งในด้านศิลปะ  มีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนบริเวณจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน  ด้านกีฬา โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา

 

ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามความถนัดและความพึงพอใจของนักเรียนแต่สภาพโดยรวมของโรงเรียนแบ่งออกเป็นสองโปรแกรมคือโปรแกรมภาคภาษาไทย และโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ และจากการศึกษาเอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคภาษาอังกฤษ (ชมรม) ไม่ได้จัดชมรมกีฬาให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียน จึงอาจทำให้นักเรียนไม่ได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเท่าที่ควร

 

ข้อเสนอแนะ   

 

          ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคภาษาอังกฤษ (ชมรม) ทางด้านกีฬาเพื่อความหลากหลาย

 

Download เอกสารประกอบการเรียน