เมนูเด่นเซนต์ฟรังซีสฯ

สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนในเครือฯ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2196944
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
690
1620
7724
2174676
36716
51723
2196944
Your IP: 54.167.11.16
Server Time: 2014-09-20 06:51:18

5.2.2. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

5.2.2.      สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ( 100 ฉบับ )

 

 

 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  P  ลงใน   (   )   หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

 

เพศ         ชาย 17 คน                 หญิง 83 คน

 

อายุ       ต่ำกว่า 30 ปี  -  คน     ระหว่าง 31 45 ปี  80 คน         46  ปีขึ้นไป  20  คน

 

ระดับการศึกษา   ต่ำกว่าปริญญาตรีคน     ปริญญาตรี  71  คน    สูงกว่าปริญญาตรี  29  คน

 

ผู้ปกครองนักเรียน   ระดับอนุบาล 10 คน     ระดับประถมศึกษา  54  คน   ระดับมัธยมศึกษา 36 คน

 

หลักสูตร        ปกติ (ภาคภาษาไทย) 59 คน        English Program 41 คน

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2  ให้ผู้กรอกแบบสอบถามตอบตามความเป็นจริง โดยทำเครื่องหมาย P ลงในตาราง 

 

            ระดับความพึงพอใจ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้

 

4   หมายถึง   ดีมาก,       3   หมายถึง   ดี,     2   หมายถึง   พอใช้,  1   หมายถึง   ปรับปรุง

 

ลำดับ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

ค่า

เฉลี่ย

ผล

สำเร็จ

4

3

2

1

1. ด้านผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

1.1

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

58.00

38.00

4.00

0.00

3.54

ดีมาก

1.2

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

50.00

46.00

4.00

0.00

3.46

ดี

1.3

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

59.00

37.00

4.00

0.00

3.55

ดีมาก

1.4

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  มีความสามารถ  ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

55.00

36.00

9.00

0.00

3.46

ดี

1.5

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

59.00

38.00

3.00

0.00

3.56

ดีมาก

1.6

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ แ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

58.00

40.00

2.00

0.00

3.56

ดีมาก

1.7

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

54.00

46.00

0.00

0.00

3.54

ดีมาก

1.8

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

54.00

44.00

2.00

0.00

3.52

ดีมาก

2. ด้านการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

2.1

ครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง

58.00

40.00

2.00

0.00

3.56

ดีมาก

2.2

ครูโรงเรียนเซนตฟรังซีสเซเวียร์ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

52.00

45.00

3.00

0.00

3.49

ดี

3. ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

 

3.1

ผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหาร จัดการศึกษา

65.00

35.00

0.00

0.00

3.65

ดีมาก

3.2

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

63.00

37.00

0.00

0.00

3.63

ดีมาก

3.3

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีการบริหาร และการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

57.00

43.00

0.00

0.00

3.57

ดีมาก

3.4

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

60.00

38.00

2.00

0.00

3.58

ดีมาก

3.5

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

57.00

43.00

0.00

0.00

3.57

ดีมาก

3.6

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพ

59.00

40.00

1.00

0.00

3.58

ดีมาก

4. ด้านพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

4.1

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีการสนับสนุน และใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

60.00

28.00

12.00

0.00

3.48

ดี

4.2

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

52.00

45.00

3.00

0.00

3.49

ดี

 

สรุป

3.54

ดีมาก

 

คิดเป็นร้อยละ

88.60

 

 

 

Download เอกสารประกอบการเรียน