เมนูเด่นเซนต์ฟรังซีสฯ

สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนในเครือฯ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2196064
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1430
1286
6844
2174676
35836
51723
2196064
Your IP: 54.87.93.1
Server Time: 2014-09-19 18:45:10

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 9 - 10

 

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้

 

มาตรฐานที่  9 - 10

 

 

 

มาตรฐานที่ 9

 

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี

 

และมีครูพอเพียง

 

******************************************************************************************************************************

 

ระดับปฐมวัย – ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม มัธยม)

 

ตัวบ่งชี้

 

            9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 

9.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน

 

9.3 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก

 

9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

 

9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

9.6 สอนตรงตามวิชาเอก โท หรือตรงตามความถนัด

 

9.7 มีจำนวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา)

 

 

 

วิธีดำเนินงาน

 

            โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของคุรุสภา มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู จรรยาบรรณต่อตนเอง โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน กิจกรรมพ่อแม่เป็นครู และกิจกรรมด้านต่างๆ ด้านการเรียนการสอนบุคลากรครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน การแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการสอนด้วยการเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐาน ซึ่งในปีการศึกษา 2552 บุคลากรครูทุกคนได้รับการพัฒนา โดยการเข้ารับการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรครูได้พัฒนาตนเองตามสาขาวิชาชีพมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้โรงเรียนจัดสวัสดิการในด้านต่างๆให้แก่บุคลากรด้วย อาทิเช่น  ค่ารักษาพยาบาล  อาหารกลางวัน  เครื่องแต่งกาย ฯลฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งทำให้บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

 

ผลการดำเนินงาน

 

1.      ครูมีคุณธรรมจริยธรรมโดยการเข้าร่วมโครงการปันรัก...ปันรู้...สู่น้องผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมสอนเสริมทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งการเป็นครูผู้แนะนำช่วยเหลือนักเรียนด้วยการจูงใจการเสริมแรงเอาใจใส่นักเรียนดุจลูกอย่างเท่าเทียมกัน

 

2.      ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมพ่อแม่เป็นครู กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

 

3.      ครูมีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้วยการเพิ่มพูนทักษะทางด้านวิชาการ

 

4.      มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ การรับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรได้รับการพัฒนาส่งเสริมทางวิชาชีพด้วยการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนา การประชุมบุคลากรประจำเดือน การประชุมร่วมผู้บริหาร (ฝ่าย ) การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 จากการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานและการพัฒนางานด้านต่างๆของโรงเรียนบุคลากรได้แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู จรรยาบรรณต่อตนเองรวมทั้งเป็นผู้ที่มีมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่   คุรุสภารับรอง ผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จากการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดี  และมีครูพอเพียง

 

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

รายตัวบ่งชี้

รายมาตรฐาน

9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

99.00

96.04

9.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

93.22

9.3 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน

95.75

9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น

ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

95.00

9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

89.35

9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรงตามความถนัด

100

*** ระบุจำนวนครูที่ผ่านมาตรฐานที่ 9 ระดับดีมาก

100 คน

*** ระบุจำนวนครูที่ผ่านมาตรฐานที่ 9 ระดับ ดี

-     คน

*** ระบุจำนวนครูที่ผ่านมาตรฐานที่ 9 ระดับ พอใช้

-     คน

*** ระบุจำนวนครูที่ผ่านมาตรฐานที่ 9 ระดับ ปรับปรุง

-     คน

9.7 มีจำนวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา)

100

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานที่ 9“ดีมาก”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 10

 

ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นเด็กเป็นสำคัญ

 

******************************************************************************************************************************

 

ระดับปฐมวัย

 

ตัวบ่งชี้      

 

10.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 

10.2 มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล

 

10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

 

10.4 มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก

 

10.5 มีการประเมินพัฒนาของเด็กตามสภาพจริงโดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย

 

10.6 มีการนำผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ

 

10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กและนำผลไปใช้พัฒนาเด็ก

 

 

 

วิธีดำเนินงาน

 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาครู เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้

 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานและกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศ สามารถวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนทำแผนจัดประสบการณ์ เอกสารประกอบการสอน ที่สอดคล้องกันทั้งมาตรฐาน สาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ครูผู้สอนทำการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งด้านสุขภาพ อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้การประเมินนักเรียนในสภาพจริง  นำข้อมูลมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนแผนการจัดประสบการณ์ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน   มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เน้นการฝึกคิด แก้ปัญหา และ ฝึกทักษะต่างๆ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และคุณธรรม  จริยธรรม  สอดแทรกในการจัดกระบวนการเรียนการสอน   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมประชุมและเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งในและนอกโรงเรียนต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างสม่ำเสมอ กระตุ้นให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้สื่อของจริงที่นักเรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  และเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  สื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้นข้อมูลทาง Internet  การใช้สื่อวีดีทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์โลกอัจฉริยะ  และบริเวณโดยรอบโรงเรียน เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน โดยมีการสอดแทรกในแผนการจัดประสบการณ์   รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดประกวดสื่อการเรียนการสอนที่เป็นผลงานของครู นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการนิเทศ และการวางระบบการนิเทศตามกระบวนการแบบ PDCA เพื่อให้การนิเทศติดตามมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนา เป็นงานที่ส่งเสริมให้ครูทำการวิจัยปัญหาที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน พฤติกรรมของนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน และยังส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ   รวมทั้งนำเสนอให้แก่เพื่อนครู   เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

3. งานทะเบียน - วัดผล โรงเรียนได้กำหนดให้ครูผู้สอนใช้วิธีการประเมินผลและใช้เครื่องมือการประเมินนักเรียนอย่างหลากหลายทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนในก่อนเรียน  ระหว่างการเรียนและหลังเรียน  การสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ทำให้การเรียนรู้พอกพูน แล้วนำมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น บูรณาการณการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ในการเรียนการสอนแบบโครงงาน  การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนการใช้วรรณกรรมเป็นฐาน   กิจกรรมโลกอัจฉริยะ  การแสดงบทบาทสมมุติ การลงมือปฏิบัติจริง การทดสอบ และการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  โดยมีการจัดทำเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และอิงพัฒนาการของนักเรียน รวมทั้งนำผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน แผนการจัดประสบการณ์ และสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

 จากผลการดำเนินงาน ทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาครู เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สรุปผลการประเมินคุณภาพดังผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก

 

 

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จากการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริง  และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจ-ติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

 

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

รายตัวบ่งชี้

รายมาตรฐาน

 

10.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร

 การศึกษาปฐมวัย

93.76

92.26

 

10.2 มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล

95.67

 

10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

91.93

 

10.4 มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

 การเรียนรู้ของเด็ก

92.52

 

10.5 มีการประเมินพัฒนาของเด็กตามสภาพจริงโดยคำนึงถึง

 พัฒนาการตามวัย

91.59

 

10.6 มีการนำผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัด

 ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ

90.16

 

10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กและนำผลไป

 ใช้พัฒนาเด็ก

90.16

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานที่ 10“ดีมาก”

 

 

 

มาตรฐานที่ 10

 

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

******************************************************************************************************************************

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม – มัธยม)

 

ตัวบ่งชี้      

 

10.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

10.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 

10.3 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

10.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

 

10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน  และอิงพัฒนาการผู้เรียน

 

10.6 มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

 

10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

 

 

 

วิธีดำเนินงาน

 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาครู เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้

 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานและกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศ สามารถวิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้ รวมทั้งจัดทำแผนการสอน เอกสารประกอบการสอนที่สอดคล้องกันทั้งมาตรฐานการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ครูผู้สอนทำการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งด้านสุขภาพ อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบทดสอบประเภทต่างๆรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมตลาดนัดคิดวิเคราะห์ กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านต่างๆ กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เน้นการฝึกคิด แก้ปัญหา และ ฝึกทักษะต่างๆ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมประชุมและเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งในและนอกโรงเรียนต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างสม่ำเสมอ กระตุ้นให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้สื่อซีดีรอม คอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้นข้อมูลทาง Internet การใช้สื่อวิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์สร้างสรรค์จินตภาพและบริเวณโดยรอบโรงเรียน เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน โดยมีการสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดประกวดสื่อการเรียนการสอนที่เป็นผลงานของครูและนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการนิเทศ และการวางระบบการนิเทศตามกระบวนการแบบ PDCA เพื่อให้การนิเทศติดตามมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนา เป็นงานที่ส่งเสริมให้ครูทำการวิจัยปัญหาที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน พฤติกรรมของนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนและยังส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งนำเสนอให้แก่เพื่อนครูเพื่อเป็นแนวทางในการ จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

3. งานทะเบียน - วัดผล โรงเรียนได้กำหนดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้วิธีการประเมินผลและใช้เครื่องมือการวัดผลนักเรียนอย่างหลากหลายทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ทำให้การเรียนรู้พอกพูน แล้วนำมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การทำแบบฝึกหัด ชิ้นงาน ใบงาน รายงาน โครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การลงมือปฏิบัติจริง การทดสอบ ตลอดจนการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และสื่อความ และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการจัดทำเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สภาพการเรียนรู้ที่จัดให้กับนักเรียนและอิงพัฒนาการของนักเรียน รวมทั้งนำผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

            จากผลการดำเนินงาน ทางโรงเรียนเซน

ต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาครู เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สรุปผลการประเมินคุณภาพดังผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก

 

 

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจ

 

 

 

ติดตามคุณภาพภายใน

 

            จากการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริง  และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจ-ติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

 

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

รายตัวบ่งชี้

รายมาตรฐาน

10.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

96.56

96.34

10.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

96.82

10.3 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

98.13

10.4 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ

 ตนเองและผู้เรียน

98.33

10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ

การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน

97.36

10.6 มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

95.00

10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

92.22

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

 

 

มาตรฐานที่ 10“ดีมาก”

 

 

Download เอกสารประกอบการเรียน