เมนูเด่นเซนต์ฟรังซีสฯ

สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนในเครือฯ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2212919
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1374
2371
6044
2197889
3745
48946
2212919
Your IP: 54.227.222.235
Server Time: 2014-10-02 15:23:22

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 17 - 18

 

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชน

 

แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่  17 - 18

 

 

มาตรฐานที่ 17

สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้

และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

**************************************************************************************************************

ระดับปฐมวัย - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม มัธยม)

ตัวบ่งชี้      

17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

17.2 สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

 

วิธีดำเนินงาน

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนและร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

1. โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ

-          กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น

2. โครงการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

-          กิจกรรมพ่อ - แม่เป็นครู ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม โดยโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียนมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน อาทิ วิธีการดูแลสุขอนามัยของตนเอง การประดิษฐ์สิ่งของการประกอบอาหาร การวาดภาพเป็นต้น

-          กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและปรึกษาด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนต่อครูประจำชั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ทุกเดือนตลอดปีการศึกษา

-          กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสในสถานที่ ต่าง ๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวร- วงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สถานสงเคราะห์พิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีชาย - หญิง) และ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

-          กิจกรรมปันรัก ปันรู้ สู่น้อง ผู้ด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น การบริจาคทุนทรัพย์ให้สำนักงานโคเออร์ โรงเรียนน่าน บ้านนักบุญมาร์ติน การเล่นดนตรีในโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รู้สึกผ่อนคลายในกิจกรรมดนตรีอาสา การบริจาคฝาอลูมิเนียมเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมเพื่อจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการในกิจกรรมรวมน้ำใจให้แขนขาและการร่วมกิจกรรมอดออมในห้องเรียนเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในสถานที่ต่าง ๆ

-          กิจกรรมบรรยายพิเศษ นักเรียนจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนและนักเรียนยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน


-          กิจกรรมห้องโลกนักคิด

-          กิจกรรมศูนย์ภูมิปัญญาไทย

-          กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

-          กิจกรรมห้องอัจฉริยะไอที

-          กิจกรรมเวทีศักยภาพ

-          กิจกรรมศูนย์โลกอัจฉริยะ


4. โครงการเปิดโลกนักอ่าน สร้างฐานปัญญา พัฒนาอัจฉริยะภาพ

-          กิจกรรมห้องอาณาจักรนักอ่าน

5. งานห้องสมุด

-          การบริการห้องสมุด

6. โครงการแนะแนวการศึกษาสู่อนาคต


-          กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

-          กิจกรรมแนะแนวอาชีพ

-          กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเซนต์ฟรังซีส ฯ

-          กิจกรรมเส้นทางการศึกษาสู่...อนาคต

-          กิจกรรมการเตรียมความพร้อม Admission

-          กิจกรรมทัวร์การศึกษาและอาชีพ


นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมให้ชุมชนร่วมแบ่งปันความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน เช่น ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เซนต์ฟรังซีส ฯ...ช่วยโลกให้หยุดพัก...พิทักษ์สิ่งแวดล้อม...น้อมใจถวายพ่อหลวงนักเขียนและสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมในกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในชุมชนตามโอกาสอันควร เช่น กิจกรรมคลองสวย...น้ำใส...ถวายในหลวง ที่จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2ร่วมอบรม / สัมมนากับหน่วยงานในชุมชนในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น อิมแพค เมืองทองธานี โดย สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

          จากผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เรียน รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ภายในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ดังผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

 

 

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จากการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

มาตรฐานที่ 17 โรงเรียนมีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

 

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

รายตัวบ่งชี้

รายมาตรฐาน

17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และ

 ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

98.66

96.82

17.2 สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามี

 ส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

94.99

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ  มาตรฐานที่ 17“ดีมาก”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 18

 

สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรศาสนา
สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนา
วิถีการเรียนรู้ในชุมชน

 

********************************************************************************************************************************

 

ระดับปฐมวัย - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม มัธยม)

 

ตัวบ่งชี้      

 

18.1 เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

 

18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

 

 

วิธีดำเนินงาน

 

โรงเรียนได้จัดโครงการ / กิจกรรม เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนากับชุมชน ดังนี้

 

1. โครงการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

 

-          กิจกรรมพ่อ - แม่เป็นครู ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดในช่วงเดือนสิงหาคมและธันวาคม โดยโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียนมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน อาทิ วิธีการดูแลสุขอนามัยของตนเอง การประดิษฐ์สิ่งของการประกอบอาหาร การวาดภาพ เป็นต้น

 

-          กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและปรึกษาด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนต่อครูประจำชั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกเดือนตลอดปีการศึกษา

 

-          กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน  ดำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคม เดือนกุมภาพันธ์ โดยนักเรียนระดับชั้นต่างๆ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีชาย - หญิง) และบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

 

-          กิจกรรมปันรัก ปันรู้ สู่น้อง ผู้ด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  รู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  เช่น การบริจาคทุนทรัพย์ให้สำนักงานโคเออร์  โรงเรียนน่าน บ้านนักบุญมาร์ติน  การเล่นดนตรีในโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รู้สึกผ่อนคลายในกิจกรรมดนตรีอาสา การบริจาคฝาอลูมิเนียมเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมเพื่อจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการในกิจกรรมรวมน้ำใจให้แขนขาและการร่วมกิจกรรมอดออมในห้องเรียนเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสถานที่ต่าง ๆ

 

-          กิจกรรมบรรยายพิเศษ นักเรียนจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนและนักเรียนยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

2. โครงการเสริมสร้างชีวีตามวิถีไทย

 

-          กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา เช่น หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา และถวายเครื่องสังฆภัณฑ์ต่าง ๆ ณ วัดเวฬุวนาราม ( วัดไผ่เขียว ) / วัดผาสุกมณีจักร

 

-          กิจกรรมรักษ์ไทยรักวัฒนธรรมไทย เช่น กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมสงกรานต์

 

3. การให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านสถานที่โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกใช้

 

สถานที่ในการการแนะนำผลิตภัณฑ์และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน  เช่น บริษัท S&P JAK –KA-JEE HAPPY BAKERY สถานที่อบรม / สัมมนา ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ฯลฯ การบริจาคทรัพย์และเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เช่น บริจาคทุนทรัพย์ในโครงการสอนลูกให้แบ่งปันให้กับบ้านเทวา และวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์  โครงการตุ๊กตามือสองเพื่อน้องชายแดนกับสำนักงานโคเออร์ รวมทั้งการสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาส ณ วัดพระแม่มหาการุณย์

 

4. การร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เช่น ร่วมกิจกรรมกับเขตพื้นที่

 

การศึกษานนทบุรี  เขต 2 จัดนิทรรศการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในกิจกรรม “คลองสวย...น้ำใส...ถวายในหลวง” ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์งาน และการร่วมอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานของคณะครูกับหน่วยงานในชุมชน

 

5. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การร่วมงานมหกรรม

 

รักการอ่าน กิจกรรมดนตรีอาสา การแข่งขันกีฬา

 

6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน

 

เห็นความสำคัญในการให้การศึกษาร่วมกัน โดยโรงเรียนได้จัดทำ วารสาร จุลสาร จดหมายถึงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อสัมพันธ์ รายงานประจำปี ไดอารีนักเรียน

 

7. จัดกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน  การประชุมสมาคมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมตลาดนัดความรู้ การฟังบรรยายเรื่องการเตรียมตัวสอบ Admissions สอบตรงและโควต้า ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

            โรงเรียนได้มีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ  และองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน โดยได้สนับสนุนกิจกรรมให้บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  ดังผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

 

 

 

ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

            จาการศึกษาเอกสาร  สังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  สรุปผลการตรวจได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

มาตรฐานที่ 18 โรงเรียนมีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

 

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

รายตัวบ่งชี้

รายมาตรฐาน

18.1 เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

99.44

98.88

18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

98.33

 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานที่ 18“ดีมาก”

 

 

 

 

 

 

Download เอกสารประกอบการเรียน