เมนูเด่นเซนต์ฟรังซีสฯ

สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนในเครือฯ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2200046
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
352
1805
2157
2189220
39818
51723
2200046
Your IP: 54.166.228.100
Server Time: 2014-09-22 05:08:09

3.6 การวัดและประเมินผล

3.6           การวัดและประเมินผล       

 

3.6.1     ความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเอกสาร  หลักฐานการประเมินผล

 

การเรียน   ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนวัดผลได้จัดทำเอกสาร  หลักฐาน

 

การประเมินผลการเรียน  แยกตามรายการดังนี้

 

1.   คู่มือวัดผล มีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

 

2.   เอกสาร หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีการจัดทําให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้

 

- ปพ1 :        คือ        ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

 

                                               ขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา

 

- ปพ1 : 3         คือ        ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

                                               ช่วงชั้นที่  3  (ม.1 – 3)

 

          

 

- ปพ1 : 4         คือ        แบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษา

 

                                               ขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่  4  (ม.4 – 6)

 

- ปพ2 :         คือ        ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตร

 

                                               การศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบมัธยมศึกษาปีที่  3)

 

- ปพ2 :         คือ        ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

 

                                               ขั้นพื้นฐาน  (จบมัธยมศึกษาปีที่  6)

 

- ปพ3 :         คือ        แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง                                            การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา

 

- ปพ 3 – 3       คือ        แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  3  (ม.3)

 

- ปพ 3 – 4       คือ        แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  4  (ม.6)

 

- ปพ 4             คือ        แบบรายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

- ปพ 5คือ        แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

- ปพ 6คือ        สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

- ปพ 7คือ        ใบรับรองผลการเรียน

 

- ปพ 8คือ        ระเบียนสะสม

 

- ปพ 9คือ        สมุดบันทึกผลการเรียนรู้

 

 

 

3.6.2     เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา

 

1.   ผู้เรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน  1,680  ชั่วโมง  และรายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติม จำนวน  80  ชั่วโมง

 

2.   ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านทุกรายวิชา

 

3.   ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ได้ระดับคุณภาพ       ดีเยี่ยม หรือดี  หรือผ่าน

 

4.   ผู้เรียนต้องผากรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  หรือดี  หรือผ่าน 

 

5.   ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และมีผลการประเมิน ผ่าน ทุกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3.    เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       

 

1.   ผู้เรียนต้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่ม  ทุกรายวิชา  และได้รับการตัดสินผลการเรียนไม่ต่ำกว่า  “1”  ทุกรายวิชาตามเกณฑ์ของโรงเรียน

 

2.   ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ  โดยได้ระดับคุณภาพ  “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”  ขึ้นไป

 

3.   ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยได้รับคุณภาพ  “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”  ขึ้นไป

 

4.   ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาทั้งที่จัดกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมตามที่กำหนด

 

3.6.4.    เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

 

                                                   1.     ผู้เรียนต้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่ม  ทุกรายวิชา  และได้รับการตัดสินผลการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดไม่น้อยกว่า  75.0  หน่วยการเรียน

 

                                                   2.     ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ  โดยได้ระดับคุณภาพ “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”  ขึ้นไป

 

                                                   3.     ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยได้รับคุณภาพ  “ผ่านเกณฑ์การประเมิน"  ขึ้นไป

 

                                                   4.     ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาทั้งที่จัดกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมตามที่กำหนด

 

Download เอกสารประกอบการเรียน