เมนูเด่นเซนต์ฟรังซีสฯ

สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนในเครือฯ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2191954
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
418
1138
2734
2174676
31726
51723
2191954
Your IP: 54.161.236.229
Server Time: 2014-09-16 09:51:33

3.8 รายงานสรุปผลการนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2553

3.8          รายงานสรุปผลการนิเทศการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2553

 

รายการประเมิน

1.  การวางแผนการสอน

2.  กระบวนการจัดกิจกรรม

3.  การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ

4.  การบูรณาการความรู้

5.  การเสริมสร้างคุณธรรม

6.  การใช้สื่อการสอน

7.  การวัดผลประเมินผล

8.  บรรยากาศในชั้นเรียน

9.  การควบคุมชั้นเรียน

10.  การสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง

 

 

เกณฑ์การประเมิน

 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5  ถือว่า   ต้องปรับปรุง

 

  

สรุปผลการประเมิน

 

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น 20  คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 10  ด้าน  ได้แก่   การวางแผนการสอนและปฏิบัติตามแผนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  การบูรณาการความรู้   การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสันติภาพ การใช้สื่อ/อุปกรณ์การสอน   การวัดผลและประเมินผล  การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน   การควบคุมชั้นเรียน  และการสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง   พบว่าบุคลากรครูมีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  ทุกด้าน และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก” 

 

  

 

รายการประเมิน

1.  บุคลิกภาพเฉพาะตัว

2.  การใช้วาจาน้ำเสียง

3.  การให้ความสนใจนักเรียน

     อย่างทั่วถึง

4.  การเตรียมความพร้อม

     รับการนิเทศ

5.  นักเรียนห้ความเคารพ

จำแนกตามรายการประเมินด้านต่าง ๆ

 เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5  ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น  20  คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 5  ด้าน  ได้แก่   บุคลิกภาพเฉพาะตัว   การใช้วาจาน้ำเสียง   การให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง  การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ  และนักเรียนให้ความเคารพ   พบว่ามีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  ทุกด้าน และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”    

 

 

  

 

 

รายการประเมิน

1.  การวางแผนการสอน

2.  กระบวนการจัดกิจกรรม

3.  การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ

4.  การบูรณาการความรู้

5.  การเสริมสร้างคุณธรรม

6.  การใช้สื่อการสอน

7.  การวัดผลประเมินผล

8.  บรรยากาศในชั้นเรียน

9.  การควบคุมชั้นเรียน

10.  การสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5  ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น 20 คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ  10  ด้าน พบว่าการวางแผนการสอนและปฏิบัติตามแผนการสอน   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การบูรณาการความรู้   การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสันติภาพ   การใช้สื่อ/อุปกรณ์การสอน   การวัดผลและประเมินผล   การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  การควบคุมชั้นเรียน  และการสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง    มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”      ส่วนด้านการใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้    มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดี”

และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”    

 

 

 

 

 

รายการประเมิน

1.  บุคลิกภาพเฉพาะตัว

2.  การใช้วาจาน้ำเสียง

3.  การให้ความสนใจนักเรียน

     อย่างทั่วถึง

4.  การเตรียมความพร้อม

     รับการนิเทศ

5.  นักเรียนให้ความเคารพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5  ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น 20  คน โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 5  ด้าน  พบว่าบุคลิกภาพเฉพาะตัว  การใช้วาจาน้ำเสียง              การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ  และนักเรียนให้ความเคารพ   มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  ส่วนการให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง   มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ “ดี”   และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก” 

 

 

  

 

 

รายการประเมิน

1.  การวางแผนการสอน

2.  กระบวนการจัดกิจกรรม

3.  การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ

4.  การบูรณาการความรู้

5.  การเสริมสร้างคุณธรรม

6.  การใช้สื่อการสอน

7.  การวัดผลประเมินผล

8.  บรรยากาศในชั้นเรียน

9.  การควบคุมชั้นเรียน

10.  การสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5  ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 10  ด้าน  ได้แก่   การวางแผนการสอนและปฏิบัติตามแผนการสอน   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้    การบูรณาการความรู้   การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสันติภาพ      การใช้สื่อ/อุปกรณ์การสอน   การวัดผลและประเมินผล   การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน   การควบคุมชั้นเรียน  และการสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง  พบว่าบุคลากรครูมีผลการประเมินคุณภาพ    ในระดับคุณภาพ    “ดีมาก”  ทุกด้าน   และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก” 

 

  

รายการประเมิน

1. บุคลิกภาพเฉพาะตัว

2. การใช้วาจาน้ำเสียง

3. การให้ความสนใจนักเรียน

    อย่างทั่วถึง

4. การเตรียมความพร้อม

    รับการนิเทศ

5. นักเรียนให้ความเคารพ

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5  ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น  11  คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 5  ด้าน  ได้แก่   บุคลิกภาพเฉพาะตัว   การใช้วาจาน้ำเสียง   การให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง   การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ  และนักเรียนให้ความเคารพพบว่า  มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  ทุกด้าน  และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก” 

 

 

  

 

 

รายการประเมิน

1.  การวางแผนการสอน

2.  กระบวนการจัดกิจกรรม

3.  การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ

4.  การบูรณาการความรู้

5.  การเสริมสร้างคุณธรรม

6.  การใช้สื่อการสอน

7.  การวัดผลประเมินผล

8.  บรรยากาศในชั้นเรียน

9.  การควบคุมชั้นเรียน

10.  การสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง

  

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5 ถือว่า   ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น 12  คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 10  ด้าน  พบว่าการวางแผนการสอนและปฏิบัติตามแผนการสอน   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้    การบูรณาการความรู้   การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสันติภาพ   การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน    และการควบคุมชั้นเรียน  มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”   ส่วนการใช้สื่อ/อุปกรณ์การสอน   การวัดผลและประเมินผล   และการสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง    มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดี”  และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”    

 

 

 

 

รายการประเมิน

1.  บุคลิกภาพเฉพาะตัว

2.  การใช้วาจาน้ำเสียง

3.  การให้ความสนใจนักเรียน

     อย่างทั่วถึง

4.  การเตรียมความพร้อม

     รับการนิเทศ

5.  นักเรียนให้ความเคารพ

 

 เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5  ถือว่า   ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น  12  คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 5  ด้าน  พบว่าบุคลิกภาพเฉพาะตัว   การใช้วาจาน้ำเสียง  การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ  และนักเรียนให้ความเคารพ   มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  ส่วนการให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง   มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดี”  และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก” 

 

  

 

รายการประเมิน

1.  การวางแผนการสอน

2.  กระบวนการจัดกิจกรรม

3.  การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ

4.  การบูรณาการความรู้

5.  การเสริมสร้างคุณธรรม

6.  การใช้สื่อการสอน

7.  การวัดผลประเมินผล

8.  บรรยากาศในชั้นเรียน

9.  การควบคุมชั้นเรียน

10.  การสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5   ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวนทั้งสิ้น 8 คนโดยจำแนกเป็นด้านต่างๆ 10 ด้าน พบว่าการวางแผนการสอนและปฏิบัติตามแผนการสอน   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสันติภาพ  การใช้สื่อ/อุปกรณ์การสอน  การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน    การควบคุมชั้นเรียน    และการสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง    ผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”    ส่วนการบูรณาการความรู้  และการวัดผลและประเมินผล   มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดี”  และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก” 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน

1.  บุคลิกภาพเฉพาะตัว

2.  การใช้วาจาน้ำเสียง

3.  การให้ความสนใจนักเรียน

     อย่างทั่วถึง

4.  การเตรียมความพร้อม

     รับการนิเทศ

5.  นักเรียนให้ความเคารพ

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5   ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น 8 คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 5  ด้าน  ได้แก่   บุคลิกภาพเฉพาะตัว   การใช้วาจาน้ำเสียง   การให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ และนักเรียนให้ความเคารพ พบว่ามี    ผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  ทุกด้าน และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน

1.  การวางแผนการสอน

2.  กระบวนการจัดกิจกรรม

3.  การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ

4.  การบูรณาการความรู้

5.  การเสริมสร้างคุณธรรม

6.  การใช้สื่อการสอน

7.  การวัดผลประเมินผล

8.  บรรยากาศในชั้นเรียน

9.  การควบคุมชั้นเรียน

10.  การสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5   ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น 10  คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 10  ด้าน  พบว่าการวางแผนการสอนและปฏิบัติตามแผนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     การใช้สื่อ/อุปกรณ์การสอน   การวัดผลและประเมินผล   การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน    การควบคุมชั้นเรียน  และการสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง  มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  ส่วนการใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้    การบูรณาการความรู้   และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสันติภาพ     มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดี”  และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก” 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน

1.  บุคลิกภาพเฉพาะตัว

2.  การใช้วาจาน้ำเสียง

3.  การให้ความสนใจนักเรียน

     อย่างทั่วถึง

4.  การเตรียมความพร้อม

     รับการนิเทศ

5.  นักเรียนให้ความเคารพ

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5   ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น  10  คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 5  ด้าน  ได้แก่   บุคลิกภาพเฉพาะตัว   การใช้วาจาน้ำเสียง   การให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง   การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ   และนักเรียนให้ความเคารพ    พบว่ามีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  ทุกด้าน และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า    บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ      “ดีมาก”    

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงระดับคุณภาพจากการประเมินการนิเทศการสอนบุคลากรครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจำปีการศึกษา  2553

จำแนกตามรายการประเมินด้านต่าง ๆ

 

รายการประเมิน

1.  การวางแผนการสอน

2.  กระบวนการจัดกิจกรรม

3.  การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ

4.  การบูรณาการความรู้

5.  การเสริมสร้างคุณธรรม

6.  การใช้สื่อการสอน

7.  การวัดผลประเมินผล

8.  บรรยากาศในชั้นเรียน

9.  การควบคุมชั้นเรียน

10.  การสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5   ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น 11  คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 10  ด้าน  พบว่าการวางแผนการสอนและปฏิบัติตามแผนการสอน   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  การบูรณาการความรู้   การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสันติภาพ   การใช้สื่อ/อุปกรณ์การสอน   การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน   การควบคุมชั้นเรียน  และการสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง    มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”   ส่วนการวัดผลและประเมินผล    มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดี” 

และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”    

 

 

 

 

รายการประเมิน

1.  บุคลิกภาพเฉพาะตัว

2.  การใช้วาจาน้ำเสียง

3.  การให้ความสนใจนักเรียน

     อย่างทั่วถึง

4.  การเตรียมความพร้อม

     รับการนิเทศ

5. นักเรียนให้ความเคารพ

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5   ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น  11  คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 5  ด้าน  ได้แก่   บุคลิกภาพเฉพาะตัว               การใช้วาจาน้ำเสียง   การให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง   การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ  และนักเรียนให้ความเคารพ   พบว่ามีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  ทุกด้าน และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”    

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงระดับคุณภาพจากการประเมินการนิเทศการสอนบุคลากรครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ประจำปีการศึกษา  2553

จำแนกตามรายการประเมินด้านต่าง ๆ

 

รายการประเมิน

1.  การวางแผนการสอน

2.  กระบวนการจัดกิจกรรม

3.  การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ

4.  การบูรณาการความรู้

5.  การเสริมสร้างคุณธรรม

6.  การใช้สื่อการสอน

7.  การวัดผลประเมินผล

8.  บรรยากาศในชั้นเรียน

9.  การควบคุมชั้นเรียน

10.  การสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5   ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น 4  คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 10  ด้าน  พบว่าการวางแผนการสอนและปฏิบัติตามแผนการสอน   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้    การใช้สื่อ/อุปกรณ์การสอน   การวัดผลและประเมินผล   การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน    และการควบคุมชั้นเรียน     มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  ส่วนการบูรณาการความรู้  การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสันติภาพ   และการสรุปมโนทัศน์ของเรื่อง มีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดี” 

และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก” 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน

1.  บุคลิกภาพเฉพาะตัว

2.  การใช้วาจาน้ำเสียง

3.  การให้ความสนใจนักเรียน

     อย่างทั่วถึง

4.  การเตรียมความพร้อม

     รับการนิเทศ

5.  นักเรียนให้ความเคารพ

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   3.50 4.00  ถือว่า   ดีมาก   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   2.50 3.49  ถือว่า   ดี

ระดับคุณภาพเฉลี่ย   1.50 2.49  ถือว่า   พอใช้   ระดับคุณภาพเฉลี่ย   0 1.5   ถือว่า  ต้องปรับปรุง

 

สรุปผลการประเมิน

            จากการนิเทศการสอนของบุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ประจำปีการศึกษา 2553  จำนวนทั้งสิ้น  4  คน  โดยจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 5  ด้าน  ได้แก่   บุคลิกภาพเฉพาะตัว   การใช้วาจาน้ำเสียง   การให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง   การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ  และนักเรียนให้ความเคารพ   พบว่ามีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  ทุกด้าน และจากการประเมินในภาพรวมพบว่า   บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีผลการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพ  “ดีมาก” 

Download เอกสารประกอบการเรียน