เมนูเด่นเซนต์ฟรังซีสฯ

สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนในเครือฯ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2163239
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1167
1844
4904
2142970
3011
51723
2163239
Your IP: 184.72.69.79
Server Time: 2014-09-02 06:21:41

4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ปีการศึกษา 2553

4.10      ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  ปีการศึกษา  2553

4.10.1                   การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง  และชุมชน

 

                             สถานศึกษาได้มีนโยบายและแผนงานด้านความสัมพันธ์ชุมชน    โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนอย่างชัดเจน    สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งข้อมูล   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ได้ส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น  กิจกรรมพ่อ- แม่เป็นครู  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้แก่นักเรียนและยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน  ครูและผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ยังมี  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า โดยมีนักเขียนและเจ้าหน้าที่จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ  มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน เช่น สำนักพิมพ์ใยไหม    บริษัทนานมีบุ๊คส์  เป็นต้น  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้  และปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   กิจกรรมเซนต์ฟรังซีสฯ...เรียนรู้งาน...สืบสาน...พระราชดำริ  โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวง  โครงการผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและร่วมปรึกษาเพื่อพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนใน  กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  หรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น กิจกรรมรวมน้ำใจให้แขนขา  กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน  กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา  ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในชุมชนตามโอกาสอันควร เช่น  กิจกรรมคลองสวย...น้ำใส...ถวายในหลวงและงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา  2553  ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน   โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ร่วมประชุม / อบรม / สัมมนากับหน่วยงานในชุมชน   เช่น  โรงเรียนบางบัวทอง   โรงเรียนดุสิตพณิชยการนนทบุรี   โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เป็นต้น  รวมถึงงานให้บริการแก่ชุมชน ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ  เช่น โครงการปันรัก ปันรู้  สู่น้องสู่น้องผู้ด้อยโอกาส การบริจาคเครื่องใช้ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน แก่เด็กที่ด้อยโอกาสชุมชนวัดนักบุญเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ. แม่ฮ่องสอน  ศูนย์นักบุญมาร์ติน วัดพระแม่มหาการุณย์    การร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของในกิจกรรม “เซนต์ฟรังซีสฯ ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”  และร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ที่ประสบภัยหนาว   โดยมอบเสื้อผ้าต้านภัยหนาว   ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์   แก่นายชูชาติ  กาญจนธนชัย ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดำเนินการนำคาราวานเสื้อผ้า ผ้าห่มของผู้ที่บริจาคไปมอบให้  กับนักเรียนที่ขาดแคลน    การมอบเงินจากการจัดกิจกรรมซุ้มเกมต่างๆ  ในวันคริสต์มาส แก่คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซินและคุณพ่อ  Luis Arturo เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสศูนย์นักบุญมาร์ติน ( วัดพระแม่มหาการุณย์ )   และวัดนักบญฟรังซีสเซเวียร์        จ.แม่ฮ่องสอน  การมอบทุนการศึกษาจากการจัดกิจกรรม การประกวด Charity  Boy and  Girl 2010   แก่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จ.น่าน โรงเรียนปางมะค่าพิทยาคม จ. กำแพงเพชรและโรงเรียนบ้านดอยติ้ว จ. น่าน   รวมถึงการให้บริการในด้านแหล่งเรียนรู้ Queen of Heaven Library แหล่งรวมวิทยาการความรู้แขนงต่าง ๆ  ให้บริการแก่ผู้ปกครอง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนตลอดปีการศึกษา เช่น   บริษัท S & P จัดกิจกรรมแต่งหน้าเค้ก    คณะนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนันทนาการจัดกิจกรรมอบรมนันทนาการพี่เพื่อน้อง    การไฟฟ้านครหลวงจัดกิจกรรม Energy Mind  Hero  Energy  Mind  Award  ตอน Hero รักษ์โลก  รักษ์พลังงาน  ฯลฯ  และเปิดโอกาสให้คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรีได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนและชมกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนต่าง ๆ  รวมถึงการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนของคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา รูปแบบ Three in One  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรฐารนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและตรวจสอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

                        โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  มีความมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งองค์กรทางศาสนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสอันควร  รวมถึงการให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน  เช่น การเปิดโอกาสให้น่วยงานต่างๆ   เข้ามาศึกษาดูงานในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือเข้ามาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มีความรู้จากหน่วยงานภายนอก   เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักเรียน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2                   กิจกรรมพ่อ - แม่เป็นครู  ที่สอดรับโครงการ  ประสานความร่วมมือระหว่าง              โรงเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  ปีการศึกษา 2553

 

ตารางที่  58              ตารางแสดงกิจกรรมพ่อ – แม่เป็นครู  ปีการศึกษา  2553

 

วัน  เดือน  ปี

ระดับชั้น

ชื่อผู้ปกครอง

หัวข้อที่สอน

3  ส.ค.53

ป. 3 / 6

นางนฤมล   ปัญญสังข์

ศิลปะจากกระดาษทิชชู่

5  ส.ค.53

ป. 1 / 6

นางนฤมล   ปัญญสังข์

ศิลปะจากกระดาษทิชชู่

6  ส.ค.53

ป. 3 / 1

นางศิริวรรณ   แหทอง

โภชนาการน่ารู้

 

ป. 5 / 2

นางปัทมา  โอวาทนุพัฒน์

ร้อยมาลัยวันแม่

9  ส.ค.53

ป. 5 / 1

นางนัยน์ปพร   จันทร์หอม

การทำไอศกรีมนมสด

 

ป. 3 / 1

นางหัทยา   ภาวิศกุล

แซนวิช

10 ส.ค.53

ป. 5 / 5

นางจิรชฎา   ร่วมฤดีกูล

ทำการ์ดวันแม่

 

ป. 1 / 1

นางปริชมน   ชวาหาญ

ทำการ์ดวันแม่

 

ป. 1 / 5

นางลลิตา   ตันถิมภา

งานประดิษฐ์ของวันแม่

16 ส.ค.53

ป. 5 / 1

นางอุษณีย์   เจริญพร

เพ้นท์กระเป๋าผ้า

 

ป. 5 / 6

นางอุษณีย์   เจริญพร

เพ้นท์กระเป๋าผ้า

17 ส.ค.53

ป. 1 / 4

นางเกษร   รื่นภาคเพ็ชร

ประดิษฐ์สิ่งของ

19 ส.ค.53

ป. 5 / 4

นางรุจิตฤดี   วงศ์ทัศนีโย

ร้อยสร้อยเพื่อแม่

 

ป. 6 / 3

นางสาวณัฐนีย์   ลาชโรจน์

ทำกล้วยบวชชี

 

ป. 4 / 1

นางอังสนา   วิชัยพิชิตกุล

ประดิษฐ์และเล่นเกม

 

ป. 1 / 5

นางอัจฉรา   สิงหกลางพล

ปลูกต้นไม้ให้แม่

23 ส.ค.53

ม. 2 / 2

นางรัตน์พิมล   บุญวัฒน์วิชัย

สอนท่ารำแม่บท

 

ป. 1 / 1

นางณัฐฐา   เหล่าพิพัฒนา

แต่งหน้าขนมปังด้วยแยมผลไม้

24 ส.ค.53

ป. 4 / 2

นางชนัยกานต์   ศุภทีปมงคล

การประดิษฐ์ของเล่น

 

ป. 1 /3

นางสลิลลา   บุณยะเวศ

วิธีการแปรงฟัน

25 ส.ค.53

ป. 4 / 1

น.ท.หญิงนุสรา   ขวัญไสวธรรม

คอกเทลสำหรับเด็ก

 

ป. 4 / 2

นางมาศชา   ฉัตรทอง

แรงที่กระทำต่อวัตถุ

 

ม. 2 / 4

นางหทัยรัตน์   ศิลปี

พายบูลเบอร์รี่

 

ป. 5 / 3

นางหทัยรัตน์   ศิลปี

พายบูลเบอร์รี่

26 ส.ค.53

ป. 4 / 4

นางดารณี   เจียมเจริญ

ประดิษฐ์ของใช้

 

ป. 1 / 5

นางสุมาลี   ปานอำพันธ์

ของชำร่วยจากเครื่องปรุงในครัว

 

ป. 2 / 6

นางมาศชา   ฉัตรทอง

การทดลอง Soda Water

27 ส.ค.53

ม. 2 / 4

นางสมใจ   บุญยัง

ทำเทียนหอม

 

ป. 4 / 3

นางพรรษพร   อ่อนนิ่ม

การทำช็อคโกแลต

 

ป. 4 / 4

นางกฤตยา   วรวรรณปรีชา

เพ้นท์ถุงผ้า

 

ป. 2 / 1

นางธนวรรณ   เพ็ชรแสง

ที่คั่นหนังสือ

 

ป. 1 / 2

นางจันทร์แสง   บุญเหนือ

การทดลองวิทยาศาสตร์

 

ป. 2 / 2

นางยุพิน   ฟักแฟง

การทำแซนวิช

 

ป. 1 / 3

นางชุติมา   เติมสินวาณิช

เล่านิทาน

30  ส.ค.53

ป. 1 / 2

นายวรวุธ   กระแสร์ตานนท์

ความคิดเชิงบวก

 

ป. 1 / 6

นางปาริชาติ   เจริญสุขสวัสดิ์

Cooking  Class

 

ป. 1 / 3

นางพรทิพย์   นุชเทศ

การพับกระดาษ

31  ส.ค.53

ป. 5 / 4

นางศุภกานต์   กฤตพิพัทยบูรณ์

การปลูกต้นไม้

 

ป. 1 / 6

นายธนวรรธน์   วงศ์รัตน์

การ์ดอวยพรวันพ่อ

 

ป. 1 / 2

นางกมลรัตน์   เทอร์เนอร์

ร่างกายของเรา

 

ป. 2 / 4

นางศุภกานต์   กฤตพิพัทยบูรณ์

การปลูกต้นไม้

 

ป. 2 / 1

นางนีธรา   วงศ์วิลาศ

ทดลองวิทยาศาสตร์

18  พ.ย.53

ป. 1 / 6

นายพิษณุ   พานิชผล

การส่งไปรษณีย์

25  พ.ย.53

ป. 4 / 2

นายสรศักดิ์   ศุภทีปมงคล

การเล่นเกม

 

ป. 4 / 2

นายแพทย์เสก   ปัญญสังข์

การเต้นของหัวใจ

 

ป. 3 / 6

นายแพทย์เสก   ปัญญสังข์

การเต้นของหัวใจ

 

ป. 6 / 2

นายสุรัตน์   โชคเฉลิม

เกมฝึกสมองประลองปัญญา

 

ป. 4 / 4

นายทองรัตน์   พลศรี

เกมตอบปัญหาความรู้ทั่วไป

1  ธ.ค.53

ป. 1 / 1

นายกาญจน์   เหล่าพิพัฒนา

การพับกระดาษ

7  ธ.ค.53

ป. 1 / 3

นายชุมพจน์   บุตรดี

การพับกระดาษ

 

 

 

Download เอกสารประกอบการเรียน