เมนูเด่นเซนต์ฟรังซีสฯ

สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนในเครือฯ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2156155
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1991
1815
13185
2129196
47650
38280
2156155
Your IP: 54.205.95.150
Server Time: 2014-08-29 19:00:01

4.9 ผลการพัฒนาบุคลากรครู

4.9  ผลการพัฒนาบุคลากรครู

                   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุคลากรจำต้องให้มีความทันสมัย  และเป็นไปตามยุคสมัย   ทันต่อเหตุการณ์ บุคลากรครูจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบทบาทในการเป็นครูผู้สอน  เป็นนักกิจกรรม   เป็นผู้นำทางด้าน  คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองทางด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่องดังนี้

 

 

4.9.1          การศึกษาดูงาน

1.       ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาดูงานด้านการศึกษาภายในประเทศ

2.      ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาดูงานด้านการศึกษาในต่างประเทศ

4.9.2         การฝึกอบรมและสัมมนา

1.       จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางด้านวิชาชีพและส่งเสริมคุณธรรม

2.      ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมตามหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

 

4.9.3         การศึกษาต่อ

          มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาต่อของบุคลากร  ระดับปริญญาโท ในสาขา ต่าง ๆ  และประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน  ของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยประสานความร่วมมือากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   เพื่อพัฒนาให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   โดยโรงเรียนได้ส่งครูเข้าร่วมศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ในปีการศึกษา 2554  จำนวน 4 คน  ดังต่อไปนี้

 

1.       การศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)    จำนวน  4  คน   ดังนี้

1.       นางสาวสมพร            ประสารวงศ์

2.      นางสาวธนทร            ศรีวิเศษ

3.      นางสาวกมลวรรณ                ตะวิจัง

4.      นางพรชนก                        ทองคำ

 

4.9.4         การพัฒนาวิชาชีพ

1.         ครูเข้ารับการศึกษาให้มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2.        ครูเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.        ครูเข้ารับฟังการบรรยาย  อภิปราย  ประชุมปฏิบัติการ  ประชุมสัมมนาหรืออื่น ๆ โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

4.        ครูเข้ารับการอบรม  หรือทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

5.        ครูผู้สอนทุกท่านได้จัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ  1  เล่ม

6.       ครูผู้สอนทุกท่านได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

7.        ครูทุกท่านได้จัดทำแฟ้มพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทุกปี

 

4.9.5         งานสร้างขวัญและกำลังใจ

                โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์เล็งเห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ  ให้แก่บุคลากรครูอย่างเพียงพอ และตรงตามความต้องการของบุคลากรภายในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2554  ดังนี้

1.       มอบรางวัลสำหรับบุคลากรครูที่ปฏิบัติหน้าที่  ครบ  10  ปี  ได้แก่

1.       นางสาววิชัญญา                   ละมูล

2.      นางสาวสุรีย์              สระศรีสม

3.      นางสาววรรณา           เปลี่ยนพุ่ม

4.      นางสาวรัตติยา           วรมติกุล

5.      นางฟารีดา                          นิยมเดชา

6.      นางสาวสมคิด            แก้ววงศ์วาลย์

7.      นางสาวจิตรา             รุ่งเรือง

8.      นางกนิษฐา                          รัตนขจิตวงศ์   

9.      นางทัศนีย์                           จันทร์เจนจบ

 

2.      มอบรางวัลสำหรับบุคลากรครูที่ปฏิบัติหน้าที่  ครบ  5  ปี  ได้แก่

1.       นางสาวมณีรัตน์          ขุนสันเทียะ

2.      นางสาววนิดา             สายวงษ์

3.      นางสาวพรพิมล          ยิ่งยงค์

4.      นางสาวสุดารัตน์                   ทองภักดี

5.      นางประภาศรี             สำลี

6.      นางสาวกรรทิญา                   สิมมาคำ

7.      นางสาวฐิตารีย์           กองมา

8.      นางสาวธนภร             จงไกรจักร์

9.      นางกชกร                           ฤกษ์เมธี

10.   นายพันธวัช                         กำลังหาญ

11.    นางนงค์ลักษณ์           กลิ่นจำปา

12.   นางสาวสมฤทัย          สีดี

13.   นางชนัญญา              เตชะกิจขจร

 

3.      อาหารเช้า / อาหารกลางวัน  สำหรับบุคลากรครู

4.      สวัสดิการทางด้านเครื่องแต่งกาย

5.      ค่ารักษาพยาบาล  สำหรับคนไข้นอก - ใน

6.      ตรวจสุขภาพประจำปี  ปีละ  1  ครั้ง

7.      มอบโบนัสประจำปีเท่ากับเงินเดือน  1  เดือน

8.      ทัศนศึกษาประจำปี  ปีละ  1  ครั้ง

 

4.9.6         สรุปผลจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  ด้านการอบรม / สัมมนา /

                   และเข้าร่วมประชุม  ปีการศึกษา  2554

ตารางที่  59    แสดงจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการอบรม / สัมมนา / และเข้าร่วมประชุม 

                             ปีการศึกษา  2554

ที่

รายการอบรม /สัมมนา / ประชุม

วัน / เดือน / ปี

วิทยากร

สถานที่

ครูผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา / ประชุม

1.   

การขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 อัตลักษณ์และทักษะชีวิตในสถานศึกษา

5 มี.ค. 54

ผศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Holy Family

คุณครูทุกท่าน

2.   

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน WIN WIN MODEL

14 มี.ค. 54

ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ

โรงเรียนละอองอุทิศ

ครูอุไร   รักชาติ

ครูดวงนภา  ร่มจันทร์

ครูนางปองฤทัย  พนัสเจริญ

ครูสุวภา  อันละคร

ครูรุจี  คำภูแสน

ครูสงบ  แนบสนิท

3.   

การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้นสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Leaning approach)

19 มี.ค. 54

ดร.กุศลิน  มุสิกุล

อ.ชุติมา  เตมีสถิต

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Holy Family

คุณครูทุกท่าน

4.   

สัมมนาสารโรงเรียนคาทอลิกและอัตลักษณ์โรงเรียนในเครือฯ

21, 24- 26

มี.ค. 54

บาทหลวงจรัล ทองปิยภูมิ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

5.   

แนวทางพัฒนาสถานศึกษา :

ท่านทำได้

31 มี.ค. 54

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ดร.นิพนธ์  เสือก้อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

6. 

ครูคริสต์ศาสนา ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

4 เม.ย. 54

เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

เซอร์สแตนลา นิลเขต

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

7.   

การสอนแบบสืบค้น  (Inquiry  method of teaching)

18-19

เม.ย. 54

อาจารย์กานนท์  สมร่าง

มหาวิยาลัยราฎชภัฏสวนสุนันทา

ครูจงรักษ์  บัณฑิตนุกูล

ครูสันธะนะ  พันธาภา

ครูอุไร   รักชาติ

ครูนิภาพร  รุจิรกาล

ครูปราณี  ชื่นไม่วาย

ครูพันธวัช  กำลังหาญ

ครูภิญโญ  ประถมสาสน์

ครูปรีชา  รักษาสิริโรจน์

ครูเพียงเพ็ญ  พุกกิริยา

8. 

โรงเรียนสีเขียว

20-22

เม.ย. 54

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เขื่อนท่าทุ่งนา

จ.กาญจนบุรี

ครูสุวภา  อันละคร

ครูวิชัญญา  ละมูล

9. 

การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2554

ระดับประถมศึกษา

27 - 29

เม.ย. 54

Frank Morgen

รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล

รศ.ดร.สิริพร  ทิพย์คง

รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง

รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค

อ.สมเกีรติ  เพ็ญทอง

คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูศิริลักษณ์  สุขสะอาด

ครูปราณี  ชื่นไม่วาย

10.      

การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 - 29

เม.ย. 54

ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม

รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่

อ.ดร.จิณดิษฐ์ ลออปักษิณ

อ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

ผศ.ดร.ตวงรัตน์ ไชยชนะ

อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูวรรณา  เปลี่ยนพุ่ม

ครูณรงค์รัตน์  เข็มทอง

ครูกิตศนันท์  หลาวเพ็ชร์

11.       

ทัศนศึกษาดูงาน ณ  Wangjing Experiment School กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  ประจำปีการศึกษา 2553

3-7 พ.ค. 54

โดย บริษัท ออน เอิร์ธ  ทราเวล  จำกัด

โรงเรียน Wangjing Experiment School กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

บุคลากรครู  30  คน

12.      

การบูรณาการคุณค่าพระวารสาร ในรายวิชาและชีวิตโรงเรียน

อัตลักษณ์การศึกษาคาทอริก

9 - 10

พ.ค. 54

บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Holy Family

คุณครูทุกท่าน

13.      

ประชุมเปิดปีการศึกษา 2554

16 พ.ค. 54

เซอร์โปลีน  ชูวิรัช

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Holy Family

คุณครูทุกท่าน

14.      

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะสู่อาชีพ

28 - 29

พ.ค. 54

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนอัมพรไพศาล

ครูวารุณี  วิจารณ์ปรีชา

ครูวีรานุช  วิจารณ์ปรีชา

ครูนงค์ลักษณ์  กลิ่นจำปา

ครูทัศนีย์  จันทร์เจนจบ

ครูอัศวิน  สุรวัชโยธิน

ครูวิไลพร  เพ็ชรศิริ

15.      

การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาปี 2554

14 มิ.ย. 54

อ.สุรชัย  บุญญานุสิทธิ์

ห้องจันทราพร โรงแรมกานต์มณีพาเลช

ครูวรรณา  เปลี่ยนพุ่ม

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

16.      

ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โจทย์ปัญหาที่เน้น Problem Solving (ระดับประถมศึกษา)

16 มิ.ย. 54

สสวท.

โรงแรมเอเชีย

ครูทัศนีย์วรรณ  พรมมี

17.      

ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โจทย์ปัญหาที่เน้น Problem Solving (ระดับมัธยมศึกษา)

17 มิ.ย. 54

สสวท.

โรงแรมเอเชีย

ครูไพเราะ  เวทย์สฤษฎ์

18.      

โครงการหนังสือเล่มแรก

18 มิ.ย. 54

อ.เรืองศัดดิ์  ปิ่นประทีป

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ครูพุทธชาติ  ด่านกุล

ครูอนุสรา  ศรีสุวรรณพร

ครูนพรัตน์  แพ่งสภา

19.      

การวัดผลและประเมินผลสู่การประกันคุณภาพรอบสาม

18 - 19

มิ.ย. 54

อ.สมชื่อ  กอปคุณูปการ

โรงเรียนบางบัวทอง

ครูมิตรา  สงวนมิตร

ครูสุจิตรา  ประถมบุตร

20.      

การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

22-23

มิ.ย. 54

-

โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี

ครูนริศรา  อาศัยนา

ครูทันทิยา  งามพจนวงศ์

21.      

การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก

23-24

มิ.ย. 54

-

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ครูสุวภา  อันละคร

22.      

การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวด้านการศึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา

7-8

ก.ค. 54

ผศ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง

ผศ.ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร

ผศ.พตท.หญิง ดร.สุขอรุณ

วงษ์ทิม

มศธ.

ครูนริศรา  อาศัยนา

23.      

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

9 - 10

ก.ค.54

อ.ลำพอง  จันทรถาวร

โรงเรียนอัมพรไพศาล

ครูปิยะนุช จันทร์สุภาพ

ครูเนื้อน้อง  สถิตย์กสิกรรม

ครูสุไลมาน  สง่าบ้านโคก

24.      

งานเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

21 ก.ค.54

-

ม.ธุรกิจบัณฑิต

ครูจิตรา  รุ่งเรือง

25.      

ภาษีอากรโรงเรียนเอกชนตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

29 ก.ค.54

บริษัท เอ.อาร์ แอ็คเคาน์ติ้ง คอนซิลแตนท์ จำกัด

โรงแรมเวโรนิก้า

ครูพาชื่น  โพธิสาร

ครูฐาปนีย์  ฉ่ำชื่นวงศ์

ครูเพชรไพลิน สมหนองโข่ย

26.     

ปฐมนิเทศครูใหม่ โรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ปี พ.ศ. 2552 - 2553

30 ก.ค.54

เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม

เซอร์โปลีน  ชูวิรัช

เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย

และคณะครูโรงเรียนในเครือคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

บ้านผู้หว่าน

จังหวัดนครปฐม

ครูนริศรา  หอมตลบ

ครูกรรณิการ์  มิ่งสอน

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

ครูณฤมล  แสงสุริศรี

ครูสมพร  ประสารวงศ์

ครูนริศรา  หอมตลบ

ครูนริศรา  อาศัยนา

ครูทันทิยา  งามพจนวงศ์

27.      

จรรยาบรรณและความเป็นครูและ Team Working

31 ก.ค. 54

ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า

บ้านผู้หว่าน

จังหวัดนครปฐม

ครูนริศรา  หอมตลบ

ครูกรรณิการ์  มิ่งสอน

ครูศิริลักษณ์  สุขสะอาด

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

ครูณฤมล  แสงสุริศรี

ครูสมพร  ประสารวงศ์

ครูนริศรา  หอมตลบ

28.     

การอบรมยกระดับครูทั้งระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิชาฟิสิกส์

31 ก.ค. 54

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหานคร

โรงเรียนนวมินทรา ชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ครูปิยะนุช จันทร์สุภาพ

29.     

การอบรมยกระดับครูทั้งระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาดาราศาสตร์

31 ก.ค. 54

นาวาอากาศเอกฐากูร

เกิดแก้ว

โรงเรียนนวมินทรา ชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ครูวิชัญญา  ละมูล

30.      

การอบรมยกระดับครูทั้งระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิชาชีววิทยา

31 ก.ค. 54

ผศ.สพ.ญ.พินิดา ชอุ่มผล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ครูเนื้อน้อง  สถิตย์กสิกรรม

31.      

เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

6 ส.ค. 54

รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2554 ห้องรอยัลจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ครูทัศนีย์  จันทร์เจนจบ

ครูวิไลพร  เพ็ชรศิริ

32.      

เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธีกร

6 ส.ค. 54

อ.ทองสุข  มันตราทร

โรงแรมเวล

จ.นครปฐม

ครูเกศินี  คำสุข

ครูสุภาภรณ์  บุดดี

33.      

EDUTAINMENT LAND "เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุก อย่างมีปัญญา"

7 ส.ค. 54

-

ชาเลนเจอร์ 2

อิมแพค

ครูสุภาภรณ์  บุดดี

34.      

โครงการพัฒนาครูผู้สอนและ

บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี เขต 2

7-8

และ

 14-15

 ส.ค. 54

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ครูกรรณิการ์  มิ่งสอน

35.      

งานสมุนไพรไทย เทิดไท้ราชินี

(วันแม่แห่งชาติ)

13 ส.ค. 54

-

เซ็นทรัลลาดพร้าว

ครูสุภาภรณ์  บุดดี

36.     

ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสถานศึกษารูปแบบ 3 in 1

9 ส.ค. 54

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

ครูวรรณา  เปลี่ยนพุ่ม

37.      

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

20 ส.ค. 54

 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูสมคิด  แก้ววงศ์วาลย์

38.     

โครงการพัฒนาครูผู้สอนและ

บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี เขต 2

20 และ 24

ส.ค. 54

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ครูเสาวภาคย์  กังน้อย

ครูชุติกาญจน์ พันธุ์ถาวรนาวิน

ครูศิริลักษณ์  สุขสะอาด

ครูปราณี  ชื่นไม่วาย

ครูกภิษฎา  เบญมาศ

ครูทัศนีย์วรรณ  พรมมี

39.     

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

27 ส.ค. 54

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

โรงเรียนบางบัวทอง

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

40.      

คณิตศาสตร์ "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" (ระดับปมัธยมศึกษา)

27 - 28

ส.ค. 54

รศ.ดร.อัมพร ม้าคะนอง

สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ครูสุไลมาน  สง่าบ้านโคก

ครูนิภาดา  กันทมา

ครูกิตศนันท์  หลาวเพ็ชร์

41.      

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ยาไทยเด็กใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดี

1 ก.ย. 54

-

อิมแพค เมืองทองธานี

ครูสมคิด  แก้ววงศ์วาลย์

42.      

เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก

3-4 ก.ย. 54

ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

ครูธนเดช  ทองบริสุทธิ์

43.      

โครงการอบรมและประกวดวรรณกรรมประเภทลิลิต

3-4 ก.ย. 54

อ.นภาลัย  สุวรรณธาดา

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ครูจิตรา  รุ่งเรือง

44.      

เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการActive Leaning

11 ก.ย. 54

K’NEX Education

โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม

ครูวิชัญญา  ละมูล

ครูอัศวิน  สุรวัชโยธิน

ครูทัศนีย์  จันทร์เจนจบ

45.      

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17 ก.ย. 54

ฝ่ายการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

46.     

การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad

17 - 18

ก.ย. 54

อ.ไพฑูรย์  สีสังข์

สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ครูกรรณิการ์  มิ่งสอน

ครูนิภาดา  กันทมา

47.      

การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad

24 - 25

ก.ย. 54

อ.ไพฑูรย์  สีสังข์

สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ครูสุไลมาน  สง่าบ้านโคก

 

48.     

การอบรมครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI

28 ก.ย. 54 ถึง

2 ต.ค. 54

สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวานิชพาณิชยการ

ครูวารุณี  วิจารณ์ปรีชา

ครูทัศนีย์  จันทร์เจนจบ

ครูนงค์ลักษณ์  กลิ่นจำปา

 

49.     

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในรอบ 3 ของ คณะภคิณี เซนต์ปอล เดอ ชารต

3-7 ต.ค. 54

อ.ดรุณี  ขันโท

บ้านผู้หว่าน จ. นครปฐม

ครูจงรักษ์  บัณฑิตนุกูล

ครูเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม

ครูวรรณา  เปลี่ยนพุ่ม

ครูพันธวัช  กำลังหาญ

ครูภิญโญ  ประถมสาสน์

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

50.      

งานวิจัยในชั้นเรียน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4 ต.ค. 54

อ.สุรชัย  บุญญานุสิทธิ์

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Holy Family

คุณครูทุกท่าน

51.      

โปรแกรมควบคุมห้องเรียน

5 ต.ค. 54

บริษัท SIAM NETWORK & COMPUTER CO.,LTD

Software Park

ครูทัศนีย์  จันทร์เจนจบ

ครูวารุณี  วิจารณ์ปรีชา

ครูนงค์ลักษณ์  กลิ่นจำปา

52.      

อบรมคุณธรรม  จริยธรรม พัฒนาจิตใจ

10-11

ต.ค. 54

พระอาจารย์มหาสหัส    ฐิตาสาโร และคณะ

วัดชลประทานรังสฤษฎ์

คุณครูทุกท่าน (พุทธ)

53.      

การฟื้นฟูจิตใจ

10-11

ต.ค. 54

คุณพ่อวิชัย  โทวี

บ้านสันติวนา

ครูมิตรา  สงวนมิตร

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

ครูณฤมล  แสงสุริศรี

54.      

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเกมส์

 

 

12 ต.ค. 54

อ.กุมาลี  แย้มศรี

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูพงษ์ศักดิ์  วรพจน์มาศ

55.      

จะสอนอย่างไรเมื่อเด็กบอกว่า

"คุณครูหนูเกลียดเลข"

12 ต.ค. 54

-

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน

56.    8i

หลักเกณฑ์และเทคนิคการทำผลงานวิชาการเชิงประจักษ์

12 ต.ค. 54

อ.ธงทอง  จันทรางศุ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูมิตรา  สงวนมิตร

ครูสุจิตรา  ประถมบุตร

ครูดวงใจ  ทองเพ็ง

57.      

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

12 ต.ค. 54

ดร.ขวัญฟ้า  รังสิยานนท์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูพรรษปกรณ์ ศิริวัฒนะวรกุล

ครูทัศนีย์  จันทร์เจนจบ

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

ครูสุรีย์  สระศรีสม

ครูจิตรา  รุ่งเรือง

ครูนพรัตน์  แพ่งสภา

ครูเกศินี  คำสุข

58.     

ปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กประถมฯ ที่พบบ่อยและแนวทางในการช่วยเหลือ

12 ต.ค. 54

 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูเยาวมาลย์  ตระกูลจุล

ครูกรรทิญา  สิมมาคำ

ครูชุติกาญจน์ พันธุ์ถาวรนาวิน

ครูศิริลักษณ์  สุขสะอาด

ครูปราณี  ชื่นไม่วาย

ครูทัศนีย์วรรณ  พรมมี

ครูกรรณิการ์  มิ่งสอน

ครูรุจี  คำภูแสน

59.     

More fun, more effective ,more rewarding with Pingu's English

12 ต.ค. 54

อ.สุกัญญา  กาญจนกิจ

และคณะ จาก Club Academia Co.,Ltd.

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูพงษ์ศักดิ์  วรพจน์มาศ

60.     

แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาแบบยั่งยืน

12 ต.ค. 54

พญ.วินัดดา  ปิยศิลป์

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูธนเดช  ทองบริสุทธิ์

ครูอิศรา  พรายแก้ว

ครูสุธิมา  สียา

ครูดวงใจ  ทองเพ็ง

ครูพุทธชาด  ด่านกุล

ครูอนุสรา  ศรีสุวรรณพร

ครูอารีพรรณ  ปานมณี

ครูพรทิพย์  นุชเทศ

61.      

การใช้สี เทคนิคการใช้สี

12 ต.ค. 54

อ.ณัฐวีร์  ตั้งเจริญกุล

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูทัศนีย์  จันทร์เจนจบ

62.     

วงจรการเรียนรู้บนการแข่งขันหุ่นยนต์

 

 

 

 

 

12 ต.ค. 54

อ.จรัฏร์  แจ่มสว่าง

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูธรรมราช  บุญทิพย์เจริญ

ครูวรรณา  เปลี่ยนพุ่ม

ครูวารุณี  วิจารณ์ปรีชา

ครูวีรานุช  วิจารณ์ปรีชา

ครูนงค์ลักษณ์  กลิ่นจำปา

ครูอัศวิน  สุรวัชโยธิน

63.     

การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

12 ต.ค. 54

รศ.ดร.โชติกา  ภาษีผล

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูจิตรา  รุ่งเรือง

64.     

การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์

12 ต.ค. 54

อ.กรวรรณ  แสงไชย

อ.ภัทรภร  แสงไชย

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูณฤมล  แสงสุริศรี

ครูสุภาภรณ์  บุดดี

ครูรัชนี  มีชูชีพ

ครูนริศรา  อาศัยนา

ครูฟารีดา  นิยมเดชา

ครูนรีรัตน์  บุญชู

65.     

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

12 ต.ค. 54

อ.ลัดดา  มานิตย์

อ.สุชิน ฟักสังข์

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูพรรษปกรณ์ ศิริวัฒนะวรกุล

ครูรุจี  คำภูแสน

66.     

เทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อเน้นทักษะกระบวนการคิดระดับประถมศึกษา

12 ต.ค. 54

อ.เฉลิมลาภ  ทองอาจ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูฝันนภา  วงกรด

ครูสุดารัตน์  ทองภักดี

ครูณฤมล  แสงสุริศรี

ครูวนิดา  สายวงษ์

ครูสมพร  ประสารวงศ์

ครูสุภาภรณ์  บุดดี

ครูรัชนี  มีชูชีพ

67.     

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Interactive

12 ต.ค. 54

อ.เฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูปิยะนุช  จันทร์สุภาพ

ครูวิชัญญา  ละมูล

ครูเนื้อน้อง  สถิตย์กสิกรรม

68.     

เรียนภาษาอังกฤษแบบ Interactive

12 ต.ค. 54

บ.นานมีบุ๊ค

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูสมพร  ประสารวงศ์

69.     

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MATH 3 C

13 ต.ค. 54

ดร.เซวง  ซ้อนบุญ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูฟารีดา  นิยมเดชา

ครูนรีรัตน์  บุญชู

70.      

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย ตามแนวไฮสโคป

13 ต.ค. 54

ดร.วรนารถ รักสุกลไทย

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูนริศรา  อาศัยนา

71.      

สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานทดแทน "เราจะสร้างพลังงานทดแทนจากน้ำเปล่าได้อย่างไร"

13 ต.ค. 54

เจ้าหน้าที่จากบริษัท Horizon fuel cell

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูพงษ์ศักดิ์  วรพจน์มาศ

72.      

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการโดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

13 ต.ค. 54

ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูณฤมล  แสงสุริศรี

73.      

"พหุปัญญา"แนวคิดที่ครูไทยต้องเข้าใจ เพื่อพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล

 

 

13 ต.ค. 54

ดร.อัญญมณี  บุญซื่อ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูฝันนภา  วงกรด

ครูสุดารัตน์  ทองภักดี

ครูวนิดา  สายวงษ์

74.      

การนำเสนอผลงานวิจัย

13 ต.ค. 54

สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษาไทย

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูเยาวมาลย์  ตระกูลจุล

ครูกรรทิญา  สิมมาคำ

ครูศิริลักษณ์  สุขสะอาด

ครูปราณี  ชื่นไม่วาย

ครูกภิษฎา  เบญมาศ

ครูทัศนีย์วรรณ  พรมมี

ครูกรรณิการ์  มิ่งสอน

75.      

ดูงานนิทรรศการด้านสื่อเทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา

13 ต.ค. 54

-           

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูจงรักษ์  บัณฑิตนุกูล

ครูสันธะนะ  พันธาภา

ครูปรีชา  รักษาสิริโรจน์

ครูเพียงเพ็ญ  พุกกิริยา

76.     

เทคนิคการทำ Portfolio

13 ต.ค. 54

นามมีบุคส์  จำกัด

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูพรรษปกรณ์ ศิริวัฒนะวรกุล

ครูวารุณี  วิจารณ์ปรีชา

ครูนงค์ลักษณ์  กลิ่นจำปา

ครูทัศนีย์  จันทร์เจนจบ

ครูสุภาภรณ์  บุดดี

ครูรัชนี  มีชูชีพ

77.      

กลวิธีการสอนเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์

13 ต.ค. 54

ดร.วิชัย  เสวกงาม

ดร.ชารินี  ตรีวรัญญู

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูเยาวมาลย์  ตระกูลจุล

ครูกรรทิญา  สิมมาคำ

ครูนริศรา  หอมตลบ

ครูปราณี  ชื่นไม่วาย

ครูกภิษฎา  เบญมาศ

ครูทัศนีย์วรรณ  พรมมี

ครูกรรณิการ์  มิ่งสอน

ครูพุทธชาด  ด่านกุล

ครูอนุสรา  ศรีสุวรรณพร

ครูนริศรา  หอมตลบ

78.     

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : ให้รู้จักเด็ก

13 ต.ค. 54

รศ.ดร.ศิริพันธ์ สุวรรณ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูเสาวภาคย์  กังน้อย

ครูนริศรา  หอมตลบ

ครูเสาวคนธ์  ณ น่าน

ครูกรรณิกา  อุปพงศ์

ครูรุจี  คำภูแสน

ครูสุรีย์  สระศรีสม

ครูวิไลพร  เพ็ชรศิริ

ครูฝันนภา  วงกรด

ครูสุดารัตน์  ทองภักดี

ครูวนิดา  สายวงษ์

ครูอารีพรรณ  ปานมณี

ครูนริศรา  หอมตลบ

79.     

นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการศึกษา กรณีการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติจากประเทศอิสราเอล

13 ต.ค. 54

Mr.Peter and PPC Perfect Center

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูพงษ์ศักดิ์  วรพจน์มาศ

80.     

งานวิจัย "การพัฒนาคุณภาพครู (Quality Teacher)"

13 ต.ค. 54

รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูสุไลมาน  สง่าบ้านโคก

81.      

กลยุทธการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นต้นทุนชีวิตของเด็กมัธยมฯ

13 ต.ค. 54

นพ.สุริเดช  ทรีปาตี

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูนิภาดา  กันทมา

82.     

เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อเน้นทักษะกระบวนการคิด (ระดับมัธยมศึกษา)

13 ต.ค. 54

อ.เฉลิมลาภ  ทองอาจ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูธนเดช  ทองบริสุทธิ์

ครูอิศรา  พรายแก้ว

ครูอารีพรรณ  ปานมณี

83.     

การเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน

13 ต.ค. 54

อ.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูทัศนีย์  จันทร์เจนจบ

ครูสุภาภรณ์  บุดดี

ครูรัชนี  มีชูชีพ

84.     

เทคนิคการสอนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

13 ต.ค. 54

 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูสุรีย์  สระศรีสม

85.     

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาแบบยั่งยืน

13 ต.ค. 54

พ.ญ.วินัดดา  ปิยะศิลป์

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูมิตรา  สงวนมิตร

ครูปองฤทัย  พนัสเจริญ

ครูสุจิตรา  ประถมบุตร

ครูสุวภา  อันละคร

ครูดวงนภา  ร่มจันทร์

ครูอุไร  รักชาติ

ครูนรินทร์  สุขวิสุทธิโชติ

86.     

รายวิชาและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม(CAS) สอดคล้องกับสาระของโรงเรียนมาตรฐานสากล

14 ต.ค. 54

-

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูธนเดช  ทองบริสุทธิ์

ครูอิศรา  พรายแก้ว

ครูธนเดช  ทองบริสุทธิ์

87.     

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

14 ต.ค. 54

รศ.ดร.สิริพันธ์  สุวรรณมรรคา

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูมิตรา  สงวนมิตร

ครูปองฤทัย  พนัสเจริญ

ครูสุจิตรา  ประถมบุตร

ครูสุวภา  อันละคร

ครูดวงนภา  ร่มจันทร์

ครูอุไร  รักชาติ

88.     

การสร้างแบบสอบ O-Net

14 ต.ค. 54

รศ.ดร.สัมพันธ์ 

พันธุ์พฤกษ์

ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูพงษ์ศักดิ์  วรพจน์มาศ

ครูจิตรา  รุ่งเรือง

89.     

เทคนิคที่ช่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน

14 ต.ค. 54

อ.สุรัช  อินทสังข์

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูเสาวภาคย์  กังน้อย

ครูสุไลมาน  สง่าบ้านโคก

ครูนิภาดา  กันทมา

90.     

กลวิธีการสอนเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์

 

14 ต.ค. 54

ดร.วิชัย  แสวกงาม

ดร.ธาริณี  ตรีวรัญญู

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูปองฤทัย  พนัสเจริญ

ครูสุวภา  อันละคร

ครูดวงนภา  ร่มจันทร์

91.      

การสร้างทัศนคติที่ดีกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน

14 ต.ค. 54

อ.อติชาต  เกตพันธุ์

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูนิภาดา  กันทมา

92.     

นิทรรศการด้านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

14 ต.ค. 54

Newzero [Thailand]

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ครูเสาวภาคย์  กังน้อย

ครูสุธิมา  สียา

ครูนรินทร์  สุขวิสุทธิโชติ

ครูพันธวัช  กำลังหาญ

ครูสุดาสมร  นุตเวช

ครูภิญโญ  ประถมสาสน์

ครูพรทิพย์  นุชเทศ

93.     

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

21 พ.ย.54

 

รศ.ดร.บุญมี   รอดเณร

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Holy Family

คุณครูทุกท่าน

94.     

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ งานวิชาการโดยใช้การวิจัย

22 พ.ย.54

 

รศ.ดร.บุญมี   รอดเณร

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Holy Family

คุณครูทุกท่าน

95.     

โครงร่างการวิจัย

23 พ.ย.54

 

รศ.ดร.บุญมี   รอดเณร

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Holy Family

คุณครูทุกท่าน

96.     

Partress in Learning

1 ธ.ค. 54

อ. กำพล

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Holy Family

คุณครูทุกท่าน

97.     

บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะครูไทยตามพระราชปณิธาน

1 ธ.ค. 54

อ.เฉลิมชัย  หาญกล้า

โรงเรียนเซนต์โย

เซฟคอนแวนต์

ครูธนเดช  ทองบริสุทธิ์

ครูอิศรา  พรายแก้ว

98.     

บี โอ ไอ แฟร์ 2011

8 , 15

ม.ค. 55

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อิมแพค เมืองทองธานี

ครูธนเดช  ทองบริสุทธิ์

99.     

นิทรรศการเฉลิมพระเกีรติ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงชน

10 - 11

ม.ค. 55

สำนักงาน กปร. ฯลฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ครูธนเดช  ทองบริสุทธิ์

100.   

เข้าค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

11 - 16

ม.ค.55

-

ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ครูอนันต์         นุชเทศ 

101.    

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Creative Leaning

14 - 16

ม.ค. 55

CHAN'S CREATIVE SCHOOL

CHAN'S CREATIVE SCHOOL HONG KONG

ครูปองฤทัย  พนัสเจริญ

ครูอุไร  รักชาติ

102.   

เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ

 

3 - 5

ก.พ. 55

ไมโครซอฟท์

โรงแรมแอมบาสเดอร์

ครูทัศนีย์ จันทร์เจนจบ

103.   

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร รุ่นที่ 9

27 ก.พ. 55

ถึง

2 มี.ค. 55

อ.ดรุณี  ขันโท

บ้านผู้หว่าน

จังหวัดนครปฐม

ครูวรรณา  เปลี่ยนพุ่ม

ครูกิตศนันท์  หลาวเพ็ชร์

104.   

นวัตกรรมการอ่านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

22 มี.ค. 55

ดร.ปิรัญญา  บุนนาค

โรงเรียนสารวิทยา

ครูธนเดช  ทองบริสุทธิ์

105.   

โรงเรียนสีขาวต่อต้าน

ยาเสพติด

26  มี.ค. 55

กลุ่มสารวัตรนักเรียน จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนปากเกร็ด

ครูสันธะนะ  พันธาภา

106.   

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์

27 – 28

มี.ค. 55

คณาจารย์ภาควิชากายภาคศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรี-

นครนทรวิโรฒ

ครูปิยะนุช  จันทร์สุภาพ

ครูวิชัญญา  ละมูล

ครูเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม

107.   

การใช้ Tablet สำหรับครู..

”เปิดห้องเรียนรู้สู่โลกกว้าง”

30 มี.ค. 55

พีรพล  เบนฮาหมัด

โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร Holy Family

คุณครูทุกท่าน

 

Download เอกสารประกอบการเรียน