พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน
เรียนดี ประพฤติดี น้ำใจดี ประจำปีการศึกษา 2560
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2561

Tagged Under

กิจกรรม STFX