ประกาศในวันที่ 30 เมษายน 2564

 

ประกาศในวันที่ 23 เมษายน 2564

 

ประกาศในวันที่ 22 เมษายน 2564

ประกาศ เรื่อง การรับเครื่องแบบ - ชุดนักเรียนและหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564

(อ.1, ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น)” และ “การรับหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2564”

โดยผู้ปกครองสามารถติดตามตารางกิจกรรมของแต่ละแผนกดังนี้ 

 

แผนกอนุบาล (K)

การรับเครื่องแบบ - ชุดนักเรียน 

ภาคภาษาไทย (TH)

การรับเครื่องแบบ - ชุดนักเรียนและหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ.1, ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น)

การรับหนังสือเรียน (สำหรับนักเรียนภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2564)

 

ภาคภาษาอังกฤษ (EP)

 

***ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งชุดนักเรียนได้ตามรายการนี้ค่ะ***

แบบฟอร์มรายการสั่งเครื่องแบบ - ชุดนักเรียนอนุบาล 1 และนักเรียน อนุบาลเข้าใหม่ระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 

.

แบบฟอร์มรายการสั่งเครื่องแบบ - ชุดนักเรียน สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564
(ป.1,ม.1,ม.4และนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น) 

.

แบบกรอกประวัติสุขภาพนักเรียนอนุบาล1และนักเรียนอนุบาลที่เข้า ระหว่างชั้น ประจำปี 2564 

.

 

 

แบบคำร้องขอทำ "บัตรรับนักเรียน" 

 

ประกาศในวันที่ 19 เมษายน 2564 

 

คำร้องขอทำบัตรรับ-ส่งนักเรียน  

คำร้องขอทำบัตรอนุญาตกลับบ้านเอง  

 

ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่องปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2564

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคภาษาอังกฤษ 
เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคภาษาอังกฤษ 

 

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

. .

..

 

การแสดงชุด "god always love you"

 

เอกสารเพิ่มเติม STFX

 

 

ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา