โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

แห่งประเทศไทย  โดย แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม เป็นอธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ คน ปัจจุบัน

พ.ศ.2537

·       13 ธันวาคม 2537 บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสทรี จำกัด โดย คุณอนันต์ กาญจนพาสน์ เจ้าของโครงการเมืองทองธานี ได้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย โดย แมร์ มีเรียม เดอ เซนต์อานน์ กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นผู้รับมอบ และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง ดังนี้ อาคาร ST.JOSEPH อาคาร MYRIAM และ อาคาร THE HOLY FAMILY ด้วยทุนทรัพย์ของมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2539

·       16 เมษายน 2539 บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสทรี จำกัด โดย นายมงคล กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ได้มอบที่ดินจำนวน 13 ไร่ ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย โดย แมร์ มีเรียม เดอ เซนต์อานน์ กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นผู้รับมอบ

พ.ศ.2540

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาต เลขที่ 2/2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 อนุญาตให้ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย โดย นางสาวรจิต กิจเจริญ (แมร์ หลุยส์ เดอ ลา ตรีนิเต กิจเจริญ) เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2540 เป็นต้นไป

·       คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้ง เซอร์ เรจีนา ชมไพศาล (นางสาวสว่างจิตต์ ชมไพศาล) ดำรงตำแหน่งอธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี พร้อมบรรจุให้เป็นผู้จัดการ ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 บรรจุให้เป็นครูใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ 21/2540 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 และบรรจุให้เป็นครู ตามใบอนุญาตเลขที่ 367/2540 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540

·       25 พฤษภาคม 2540 โรงเรียนได้จัดพิธีเสกอาคารเรียน โดยคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์, คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม และคุณพ่อชัชวาล แสงแก้ว

·       2 มิถุนายน 2540 เปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี ปีการศึกษา 2540

พ.ศ.2541

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ตามใบอนุญาตเลขที่ 278/2541 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

·       กันยายน 2541 โรงเรียนได้จัดพิธีเสกพระรูปแม่พระ และอันเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ ถ้ำแม่พระโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

พ.ศ.2542

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี ได้รับอนุญาตให้ใช้ระเบียบการโรงเรียนได้ ตามใบอนุญาตเลขที่ 46/2543 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก นางสาวรจิต กิจเจริญ (แมร์ หลุยส์ เดอ ลา ตรีนิเต กิจเจริญ) เป็น นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ (เซอร์ ฟรังซัวส ชีรานนท์) ตามใบอนุญาตเลขที่ 162/2542 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2542

พ.ศ.2543

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเดิม “โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี” เป็น “โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์” ตามใบอนุญาตเลขที่ 139/2543 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องเขียนทั้งชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้ “โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์” “ST.FRANCIS XAVIER SCHOOL” ตามใบอนุญาตเลขที่ 140/2543 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้ขยายห้องเรียนจากเดิม 38 ห้อง เป็น 84 ห้อง ความจุนักเรียนทั้งโรงเรียนจำนวน 4,032 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ 315/2543 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2543

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้เพิ่มพื้นที่ของโรงเรียน จากเดิม จำนวน 10 ไร่ เป็น 23 ไร่ 32 ตารางวา ตามใบอนุญาตเลขที่ 316/2543 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2543

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตใช้ตราโรงเรียนได้ ตามใบอนุญาตเลขที่ 426/2543 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

 

พ.ศ.2544

·       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน เปิดป้าย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ และหอประชุมมีเรียมณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ปากเกร็ด นนทบุรี วันจันทร์ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรม ต่างๆ ของโรงเรียน

·       3 กุมภาพันธ์ 2544 โรงเรียนได้จัดพิธีมิสซาเสกหอประชุมมีเรียม โดย ฯพณฯ ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อสุรพันธ์ ดาวพิเศษ และคุณพ่ออูร์บานี

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียนโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จากเดิมเปิดสอนระดับประถมศึกษา เป็นเปิดสอนระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป ตามใบอนุญาตเลขที่ 126/2544 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2544

พ.ศ.2545

·       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ในการพระราชทานเกียรติบัตร "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2545" เป็นรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย เซอร์ เรจีนา ชมไพศาล อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2546 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

พ.ศ.2546

·       13 พฤษภาคม 2546 เซอร์ ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ประกาศแต่งตั้ง เซอร์ มารีอา โปลีน ชูวิรัช ดำรงตำแหน่ง อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ พร้อมบรรจุเป็นผู้จัดการ ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2546 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 บรรจุให้เป็นครูใหญ่ ตามใบอนุญาเลขที่ 11/2546 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 บรรจุให้เป็นครู ตามใบอนุญาตเลขที่ 167/2546 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 และมอบอำนาจในการลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน อนุญาตให้ นางสาวบุษบา ชูวิรัช (เซอร์ มารีอา โปลีน ชูวิรัช) เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 240/2546 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียน จากเดิม อายุ 6 ปี เป็นอายุ 3 ปี ตามใบอนุญาตเลขที่ 461/2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตขยายหลักสูตรจากเดิมเปิดสอนระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเปิดสอน ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามใบอนุญาตเลขที่ 462/2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อเป็นอาคารเรียนได้ โดยใช้ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียน จำนวน 38 ห้อง ความจุนักเรียน จำนวน 1,676 คน รวมกับความจุเดิม 4,032 คน รวมความจุนักเรียนทั้งโรงเรียน 5,708 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ 463/2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระเบียบการโรงเรียนใหม่ ตามใบอนุญาตเลขที่ 464/2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ขออนุญาตใช้เครื่องแบบนักเรียนเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตามใบอนุญาตเลขที่ 466/2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็น ”สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้” เพื่อ “โครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน”

·       3 ธันวาคม 2546 โรงเรียนได้จัดพิธีเสกรูปนักบุญฟรังซีส เซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดย คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ

พ.ศ.2547

·       26 กุมภาพันธ์ 2547 คุณเฉลิมศักดิ์ รงคผลิน นักแต่งนวนิยาย นามปากกา “หยก บูรพาให้เกียรติเป็นประธานเปิด “ศูนย์สร้างสรรค์จินตภาพ” เพื่อช่วยส่งเสริมจิตนาการอันไม่รู้จบของนักเรียน เป็นการเชื่อมโยงความรู้ให้เป็นภาพรวมที่สมบูรณ์ขึ้น ประกอบด้วย ห้องโลกนักคิด อาณาจักรนักอ่าน บ้านศิลปะ อัจฉริยะไอที และเวทีศักยภาพ

·       10 กันยายน 2547 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้จัดพิธีเสกอาคารเรียน St.Paul โดยบาทหลวงวิจิตร ลิขิตธรรม เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนแผนกปฐมวัย และภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

·       โรงเรียนได้จัดสร้างศูนย์ภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วย ห้องงานปั้น งานเกษตร งานประดิษฐ์ และงานอาหาร

พ.ศ.2548

·       พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทรงประทานนาม และเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเปิด สวนพิพิธศึกษา เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชันษาครบ 48 ปี วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2548 โดย เซอร์ มารีอา โปลีน ชูวิรัช อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน สวนนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ประกอบด้วย สวนอักษร สวนสรรค์ปัญญา และสวนศิลป์

·       30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2548 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับการตรวจประเมินจากรอบแรก จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพของ สมศ. โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.พี. ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ทำการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียน โดยนางประดับ ศุภกิจ หัวหน้าผู้ประเมิน พร้อมคณะผู้ประเมิน นางพัลลภา จันทรุจิรากร นายอุดม ศุภกิจ และนางจุฑาธิป พึ่งละออ

·       1 ธันวาคม 2548 โรงเรียนได้จัดพิธีเสกแม่พระ ภาคภาษาอังกฤษ โดยคุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของเราชาวเซนต์ฟรังซีสฯ ทุกคน

พ.ศ.2549

·       27 กันยายน 2549 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการเขต 4 นนทบุรี ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โดยคณะกรรมการได้เดินตรวจเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของโรงเรียน

พ.ศ.2550

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3) โดยในปีการศึกษา 2550 ให้เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง ความจุนักเรียนห้องละ 25 คน และให้ขยายชั้นเรียนเพิ่มปีละชั้น ชั้นละ 3 ห้อง ตามลำดับจนครบหลักสูตร ตามใบอนุญาตเลขที่ 2-309/2550 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2550

·       3 ธันวาคม 2550 เซอร์ ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการเปิด ““ศูนย์โลกอัจฉริยะ” ศูนย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้สู่ความสุขของนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นการฝึกทักษะในด้านต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของ Howard Gardener ประกอบด้วย คุณลุงต้นไม้ พี่กบเสียงใส เจ้าเสือนักคิด ม้าลายช่างศิลป์ คุณโจ๊กช่างเจรจา และดร.สิงห์นักทดลอง

พ.ศ.2551

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงตราโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 94/2551 ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2551

·       23 กันยายน 2551 คณะผู้ตรวจประเมินภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกี่ยวกับ 18 มาตรฐาน ของจังหวัดนนทบุรี และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะผู้ตรวจได้ให้คำแนะนำและคำชมเชยในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนที่ทางผู้ตรวจได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร อาคารชุมนุมคน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แบบ ร.1 เลขที่ 29/2551 โดย บริษัท อาร์คิเทคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ น.0055/2550 ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2551

·       โรงเรียนได้สร้างอาคาร QUEEN OF HEAVEN เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย QUEEN OF HEAVEN LIBRARY แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อยู่ชั้นที่ 1 เป็นห้องสมุดที่มีสีสันสดใสและเป็นแหล่งรวมเรื่องราวต่างๆ จากนิทาน เรื่องสั้น และวรรณกรรมที่หลากหลายเพื่อทำให้เด็กได้รู้จักโลกใบนี้ให้มากขึ้น ส่วนที่ 2 อยู่ชั้นที่ 2 ห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการความรู้แขนงต่างๆ อย่างครบครัน ห้อง E - LIBRARY แหล่งที่รวมความรู้จำนวนมหาศาลที่จัดการระบบงานห้องสมุด บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้อง THEATER เป็นห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้โดยผ่านทางภาพนิ่ง ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ห้องเทิดพระเกียรติ...จักรีวงศ์ เป็นห้องที่รวบรวมพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์ของราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-9 รวมทั้งพระนิพนธ์ต่างๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์

·       โรงเรียนได้สร้าง “ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง” ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 R ดังนี้ Repair Reuse Recycle

พ.ศ.2552

·       20-22 มกราคม 2552 คณะผู้ตรวจประเมินโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อดูการบริหารการจัดการ การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นกรอบในการดำเนินงานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

·       2-4 กุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542 โดยคณะผู้ตรวจประเมินสังกัดหน่วยประเมิน หจก.ประเมินมาตรฐานการศึกษา นายประดิษฐ์ ถาวรเลิศรัตน์ หัวหน้าคณะผู้ประเมิน นางกิจจาภา วิจารณ์นิกรกิจ นางสาวสมใจ วงศ์รักษ์ และนายวิเชียร จิตรอ่อนน้อม คณะผู้ประเมิน ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ทางโรงเรียนได้ ดีมากทุกมาตรฐาน

·       26 สิงหาคม 2552 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา รูปแบบ Three in One สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และตรวจสอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

·       7-9 กันยายน 2552 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับการตรวจประเมินภายในจากคณะผู้ตรวจประเมินโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย รอบ 2 โดยตรวจประเมินในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (SPC) ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ทางโรงเรียนได้รับ ดีมากทุกมาตรฐาน

·       1 ตุลาคม 2552 เซอร์ มารีอา โปลีน ชูวิรัช อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ทำการซื้อที่ดินจากบริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) โฉนดที่ดิน เลขที่ 30122 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 61 เศษ 9 ส่วน 10 ตารางวา

·       7 ตุลาคม 2552 เซอร์ มารีอา โปลีน ชูวิรัช อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ทำการซื้อที่ดินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โฉนดที่ดิน เลขที่ 30121 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนแผนกปฐมวัย

·       15 ธันวาคม 2552 คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ได้มานิเทศโรงเรียน เรื่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ..2551 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร อาคารชุมนุมคน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แบบ ร.1 เลขที่ 44/2552 โดย บริษัท อาร์คิเทคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ น.0055/2550 ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2552

พ.ศ.2553

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 295/2553 เป็นอาคารถาวร ชนิด ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน พื้นที่/ความยาว 5,140 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ มีพื้นที่ 1,560 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำความยาว 250 เมตร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 355/2553 เป็นอาคารถาวรชนิด สะพาน ค.ส.ล. จำนวน 1 สะพาน เพื่อใช้เป็นสะพานเข้า-ออก มีพื้นที่/ความยาว 76 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงตารโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 36/2553 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงระเบียบการได้ ตามใบอนุญาตเลขที่ 46/2553 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้เพิ่มเติมที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงเรียน จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 19 เศษ 9 ส่วน 10 ตารางวา ดังนี้ โฉนดที่ดินเลขที่ 30121 จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 61 เศษ 9 ส่วน 10 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 30122 จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา จากเดิมโรงเรียนมีที่ดิน จำนวน 23 ไร่ 32 ตารางวา ต่อไปที่ดินของโรงเรียนมีจำนวน 28 ไร่ 1 งาน 51 เศษ 9 ส่วน 10 ตารางวา (โดยนางสาวบุษบา ชูวิรัช มีหนังสือให้ความยินยอมให้นำที่ดินดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน) ตามใบอนุญาตเลขที่ 49/2553 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จาก นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ (เซอร์ ฟรังซัวส ชีรานนท์) เป็น นางสาวบุษบา ชูวิรัช (เซอร์ มารีอา โปลีน ชูวิรัช) ตามใบอนุญาตเลขที่ 50/2553 ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้จัดทำตราสารจัดตั้งนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 25 ตอนที่ 7ก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ถือบังคับใช้ตราสารฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

·       21 กรกฎาคม 2553 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ได้ออกเยี่ยมโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานนวัตกรรมดีเด่น เพื่อรวบรวมผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป

·       22 กันยายน 2553 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษารูปแบบ Three in one ปีการศึกษา 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และตรวจสอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

·       15 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้มอบโล่เกียรติยศแก่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” และมีผลงานยอดเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร อาคารชุมนุมคน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แบบ ร.1 เลขที่ 55/2553 โดย บริษัท อาร์คิเทคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ น.0055/2550 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2553

พ.ศ.2554

·       27 มกราคม 2554 โรงเรียนเซนต์รฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับรางวัล Energy Mind Award 2010 ระดับ 3 ดาว พร้อมโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานตามโครงการ คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2553 โดยคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากการไฟฟ้านครหลวง ได้เข้าประเมินโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553

·       17 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การประกวด ศักยภาพเป็นเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 โดย นายชูชาติ กาญจนธนชัย ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ประธาน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็น Best Practice ของสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

·       28 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากคณะกรรมการสำนักงานอนามัย ตำบลบ้านใหม่

·       24 มิถุนายน 2554 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสะพาน ใบอนุญาตเลขที่ 256/2554 เพื่อใช้เป็นทางสัญจรเข้า- ออก ความยาว 108 ตารางเมตร และได้ดำเนินก่อสร้างสะพานเชื่อมกับถนนริมคลองประปา

·       9 กันยายน 2554 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่โรงเรียนให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จนเป็นที่ประจักษ์ ในงานตลาดนัดอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

·       3 ตุลาคม 2554 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา รูปแบบ Three in One จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และตรวจสอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร อาคารชุมนุมคน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แบบ ร.1 เลขที่ 36/2554 โดย บริษัท อาร์คิเทคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ น.0055/2550 ณ วันที่ 5 เมษายน 2554

·       โรงเรียนได้สร้าง “ห้องมรดกวัฒนธรรมไทย” เพื่อสืบสาน ส่งเสริมเผยแพร่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของไทยที่เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง และเป็นการร่วมย้อนอดีตเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวิถีไทย ประกอบด้วย แหล่งโบราณคดี เปิดประตูรู้จักความเป็นไทย รู้รากเหง้าว่าเราเป็นใคร ปรุงหัวใจไทยให้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และสนุกสดใสในการละเล่นแบบไทยๆ

พ.ศ.2555

·       19 สิงหาคม 2555 วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับรางวัลความสามารถเหรียญเงิน จากการประกวดดวงตรัมไลท์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8 รายการ Stand Still Play Division โดยกรมพลศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

·       7 กันยายน 2555 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ รับการตรวจประเมิน จากคณะผู้ตรวจประเมินที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยนายประดิษฐ์ ชัยประสิทธ์โรจน์ หัวหน้าการนิเทศ นางศิริพร ชมปรีดา และนางสาวประจิตพร ผุตยาจาร คณะกรรมการการนิเทศติดตาม เพื่อประเมินสภาพการดำเนินงานของโรงเรียนด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านผลการเรียนของผู้เรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

·       24 กันยายน 2555 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษารูปแบบ Three in one จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยนางบัวหลง ศรีเบญพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นประธานตรวจประเมิน ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และการตรวจสอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผู้ตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำ คำชมเชยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมต่างๆของโรงเรียน

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร อาคารชุมนุมคน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แบบ ร.1 เลขที่ 14/2555 โดย บริษัท อาร์คิเทคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ น.0055/2550 ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

พ.ศ.2556

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียน แก้ไขข้อความในหมวด 3 ข้อ 6 (2) เปลี่ยนเป็น หมวด 3 ทุน ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ข้อ 6 (2) ทรัพย์สินส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 2) อาคารเรียน จำนวน 2 หลัง เป็นห้องเรียนจำนวน 111 ห้อง และห้องประกอบการ จำนวน 46 ห้อง ได้แก่ อาคารหลังที่ 1 ชื่อ “ST. JOSEPH, THE HOLY FAMILY” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน จำนวน 60 ห้อง รับนักเรียนได้ห้องเรียนละ 55 คน และใช้เป็นห้องประกอบ จำนวน 33 ห้อง อนึ่ง ความจุนักเรียนสูงสุดคงเดิม จำนวน 5,708 คน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียน เรื่องขอใช้อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน (อาคารหลังที่ 3) อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้ หมวด 1 ข้อ 4 รายละเอียดแผนผังบริเวณ และอาคารของโรงเรียน และหมวด 3 ข้อ 6 (2) อาคารเรียน 3 หลัง จำนวนห้องเรียน จำนวน 131 ห้อง และห้องประกอบ จำนวน 57 ห้อง โดย อาคารหลังที่ 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน 60 ห้อง (ขนาด 8 x 8) ห้องประกอบ จำนวน 33 ห้อง อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียน จำนวน 51 ห้อง ห้องประกอบ จำนวน 13 ห้อง และ อาคารหลังที่ 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียน จำนวน 20 ห้อง (ขนาด 57 ตารางเมตร) ห้องประกอบ จำนวน 10 ห้อง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

·       26-28 มิถุนายน 2556 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดย นายอนันต์ สุขกลัด ประธานกรรมการประเมิน นายพิรม รักทอง และ นางวิภาวรรณ มานุ้ย กรรมการ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ทั้งนี้ผู้ตรวจได้ให้คำแนะนำ คำชมเชย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมเสริมต่างๆ ของโรงเรียน

·       29 สิงหาคม 2556 โรงเรียนได้จัดพิธีเสกอาคารเรียน AVE MARIA และ พระรูปพระมารดา โดย ฯพณฯ พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยมีคณะสงฆ์ คณะนักบวช คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเสกอาคารกันอย่างมาก

·       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร อาคารชุมนุมคน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แบบ ร.1 เลขที่ 5/2556 โดย บริษัท อาร์คิเทคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ น.0055/2550 ณ วันที่ 23 มกราคม 2556

พ.ศ.2557

·     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิด อาคาร “ Ave Maria” ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ปากเกร็ด นนทบุรี วันศุกร์ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 อาคาร Ave Maria (AVE MARIA) เป็นอาคารทรงกลมรูปทรงคล้ายโดนัท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,300 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ห้องเรียนจำนวน 21 ห้อง ห้องน้ำจำนวน 13 ห้อง ห้องประกอบการจำนวน 7 ห้อง ประกอบด้วย ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมใหญ่ ห้องรับรอง ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพยาบาล และห้องส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ส่วนที่ 2 จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ “โลกอัจฉริยะ” เป็นอาคารทรงกลม รูปทรงคล้ายโดนัท มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 690 ตารางเมตร และส่วนที่ 3 จัดเป็นที่รับประทานอาหาร และส่วนประกอบอาหาร ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องเก็บของฯลฯ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,100 ตารางเมตร

·     3-5 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2555-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. คณะกรรมการผู้ประเมินสังกัดหน่วยประเมินห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอส.คิว โดย นางเสรณีย์ แก้วสกุล หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน นางพรรณี วัฒน์ธนนันท์ นางจุฑามาศ เจริญธรรม นางวิไล ธนวิวัฒน์ และ ดร.สันทนา พูลพัฒน์ คณะผู้ตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ “ดีมาก” ทุกมาตรฐาน

·     22 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีเกียรติได้ต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์นที่ 23 และนักบุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตะปาปา โดยนักเรียนได้แสดงความเคารพและขอพรจากท่านนักบุญผ่านทางวจนพิธีกรรม การอธิษฐานภาวนา และได้มีการอัญเชิญพระธาตุไปภาคภาษาอังกฤษ และปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนได้ขอพร พร้อมทั้งฝากทุกคนไว้ในความดูแลของท่าน

·     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร อาคารชุมนุมคน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แบบ ร.1 เลขที่ 9/2557 โดย บริษัท อาร์คิเทคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ น.0055/2550 ณ วันที่ 30 มกราคม 2557

 

 

Tagged Under